News & Announcements

CHURCH DIRECTORY

NEW PUBLIC CALENDAR

 

 

Church Treasurers, please call HKM for setup (303) 252-1793 X112

About ACS Technologies (click Here)

Prayer Request

Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Mej yuavtsum naj nub zoo sab. Mej yuavtsum thov Vaajtswv tsi tseg tsi tu. Txawm yog mej raug kev txomnyem hab tau zoo los mej yuavtsum ua Vaajtswv tsaug. Vaajtswv xaav kuas mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txujsa lawd ua tej nuav.

1 Thessalonians 5:16-18 

Annual Conference (UPDATES)

Theme, "Healthy Church"

2016 Annual Conference
Spokane, Washington
July 3rd - 8th, 2016

ANNUAL CONFERENCE MINUTES (Download)

Next years conference wil be in DENVER, CO