CHURCH MINISTRY DEPARTMENT

 The Ministries of Church Ministry (CM) yog los txhawb peb HKM cov local churches kom ua tau Vajtswv tes haujlawm rau kev coj tibneeg los ua Tswv Yexus li thejtim li Tswv Yexus tau ua thiab qhia tseg (Mat. 28:18-20).  Yog peb yuav coj tau tibneeg los ua Tswv Yexus li thejtim, nws muaj ob yam haujlwm loj loj uas Church Multiplication yuav tau rhawv kev los pab peb HKM cov pawg ntseeg, xwsli Church Planting thiab Church Revitalization.

Church Planting (Click Here for more information)

Church Health (Click Here for more information)

UNDER-CONSTRUCTION