NEWS & ANNOUNCEMENTS


1. Lus Ua Tsaug Los Ntawm Xh. & Nxh. Tswjhwm:
Thov ua tsaug ntau rau HKM thiab txhua Pawgntseeg nyob hauv HKM! Thov qhia sawvdaws paub tias, txhua kis nyiaj uas cov Pawgntseeg pab tuaj rau HKM xa tuaj rau wb yuav tsheb, wb tau txais lawm. Thiab qhia rau sawvdaws wb yuav tau ib lub tsheb qub (used car) los siv lawm. Dhau li ntawd, thov ua tsaug ntau rau txhua tus uas pab thov Vajtswv pab wb; both qhov ministry thiab qhov safety. Txawm wb taug kev tau ob lub xyoo no los Vajtswv puav leej tsomkwm thiab pab wb muaj safety vim nej sawvdaws txoj kev thov Vajtswv pab. Ib zaug ntxiv, "Thank you for your prayer!" 

Xh. & Nxh. Tswjhwm.


2. 
If you're in the Sacramento area, please come and join this event hosted by the NextGen Ministries of the Hmong District. We're looking forward to meaningful dialogues between the generations. This is the time. See you at the event.