NEWS & ANNOUNCEMENTS

1. Tshaj tawm rau ib tsoom xibhwb thiab cov pawgntseeg sawvdaws. Nej li "church annual report" rau hauv paus Kooshaum Qib Siab yuav xaus rau lub 2-28-2020 no lawm. Yog nej pawgntseeg twg tseem tsis tau ua thov nej ua sai xa rau Kooshaum Qib Siab. Pastors and churches, if you haven't file your annual report to C&MA National Office please do so as soon as possible. The DUE DATE is this February 28, 2020.

2. Ib tsoom ntseeg sawv daws, thov nej pab thov Vajtswv pab rau Kl. Nyaj Zeb Yaaj nyob rau pawg ntseeg Hmong Christian Alliance Church ua nyob rau ntawm lub nroog Winder, xeev Georgia. Nws tau mob "liver cancer" nyob rau stage 4 lawm. Thov nej sawv daws pab thov Vajtswv kho nws tus mob thiab txhawb nws tsev neeg. Ua Vajtswv tsaug.

3. The 2020 Regional Pastoral Retreats are scheduled for 3 regions, Eastern, Central, and Western. The Eastern - Pastoral Retreat is at the Georgia Baptist Convention Center. The Central - Pastoral Retreat is located at Covenant Harbor in Lake Geneva, Wisconsin. The Western - Pastoral Retreat is at Simpson University. Please see the flyer below for more info.

4. Lus Ua Tsaug Los Ntawm Xh. & Nxh. Tswjhwm:
Thov ua tsaug ntau rau HKM thiab txhua Pawgntseeg nyob hauv HKM! Thov qhia sawvdaws paub tias, txhua kis nyiaj uas cov Pawgntseeg pab tuaj rau HKM xa tuaj rau wb yuav tsheb, wb tau txais lawm. Thiab qhia rau sawvdaws wb yuav tau ib lub tsheb qub (used car) los siv lawm. Dhau li ntawd, thov ua tsaug ntau rau txhua tus uas pab thov Vajtswv pab wb; both qhov ministry thiab qhov safety. Txawm wb taug kev tau ob lub xyoo no los Vajtswv puav leej tsomkwm thiab pab wb muaj safety vim nej sawvdaws txoj kev thov Vajtswv pab. Ib zaug ntxiv, "Thank you for your prayer!" 

Xh. & Nxh. Tswjhwm.

5. The 42nd Hmong District Annual Conference is scheduled for June 28-July 3, 2020 in Tulsa, Oklahoma. Please go www.hkmevents.org for registration and other conference information.6. 
HLUB 2020 is scheduled for July 12-16, 2020. Please go to www.hkmyouth.org for registration and other information.