Home Our History AWM Executive Team District Projects Forms Resources U Share

 

AWM District Executive Team

 

N. Kx. Tswv Txos Thoj (Omee Thao)
Director (Thawj Niamtsev)

Address: P.O. Box 33112, Northglenn, CO 80233

Telephone: (303) 704-0105     Email: awdirector@hmongdistrict.org

 

N. Ntxhi Pov Thoj (Connie Thao)
Assistant Director (Lwm Thawj Niamtsev)

Telephone: (913) 481-6032      Email:  awassistdirector@hmongdistrict.org

 

N. Kx. Zoov Ntxhees Xyooj (Xong Xiong)
Secretary (Teevntawv)

Address: 3348 WRENWOOD AVENUE, CLOVIS, CA  93619    

Telephone: (559) 960-8563

Email: awsecretary@hmongdistrict.org

 

N. Tswv Txos Thoj (Yer Thao)
Treasurer (Cia Nyiaj)

Address: 826 126th Avenue, New Richmond, WI 54017

Telephone: (651) 231-8511     Email: awtreasurer@hmongdistrict.org

 

N. Xh. Nchaiv Pov Xyooj (Kay Xiong)
Member-at-Large (Tsavxwm)

Telephone: (503) 689-2194     Email: awmemberatlarge@hmongdistrict.org

 

N. Yausuas Muas (Laura Moua)
Media

Telephone: (414) 375-9543       Email:  awmedia@hmongdistrict.org

 

N. Kx. Ntshab Ntxawg Xoom (True Soung)
Ex-Officio (N. Thawj Tsavxwm)

Telephone: (715) 203-7963      Email: awdsspouse@hmongdistrict.org