Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

AWM Blog

KUV TSIS NTSHAI LAWM

Posted on 12/4/2019 by

Kuv yog ib tug ntxhais uas ntshai dab thiab neeg tuag heev. Peb tuaj nyob rau lub yeej thojnam tawgrog Nongkhai Refugee Camp, Thailand thaum xyoo 1976. Lub sijhawm cov Hmoob tsis tau paub Vajtswv tuag mas lawv cov qeej thiab lub nruas nrov ua rau kuv ntshai heev. Tus laus los tuag, tus menyuam yaus los tuag. Peb lub tsev nyob thiab pw yog muab ntaub thaiv thiab kem xwb. Tej thaum lawv ua ntees ze ntawm peb cov chawpw li ntawm 5 dag xwb. Lub siab tshee nyho vim Hmoob quaj thiab nyiav lawv tus tuag, ua rau kuv txias siab tshaj plaws. Txawm yuav no thiab sov npaum li cas los kuv yeej mus pw hauv kuv niam lub qhovtso thiab vov pam tobhau ib hmos.

read more..