Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

AWM Blog

Letter from our Director

Posted on 7/24/2019 by

Fwm txug ib tsoom vivncaug txhua tug ntawm txhua pawg namtsev. Kuv ruaj sab hastas txhua tug nojqaab nyobzoo, hab suavdlawg rov moog tsev lawm los tseem kub sab lug ua Vaajtswv dlejnum khov kho lawvle 1 Xamuyees 12:24a, “... noog tug Tswv lug hab ua Nwg dlejnum kuas kawg sab kawg ntsws.” Kuv zoo sab heev, kws tau ntsib cov thawjcoj ntawm cov pawg namtsev, cov tuaj sawvcev lossis tuaj tshwjxeeb nrug rua cov nam xwbfwb thaus rooj saablaaj. Rooj saablaaj xaus tau ob lub limtam nuav, kuv ncu mej suavdlawg hab ncu ntsoov suavdlawg rua kev thov Vaajtswv. Ua tsaug rua txhua tug kws tuaj koom rooj saablaaj. Txawm yog cov tuaj tsi tau los ua tsaug rua mej txuj kev thov Vaajtswv, lub rooj saablaaj txhaj le tav moog rua qhov zoo.

read more..

AW Assistant Director for 2019-2020

Posted on 7/22/2019 by

In case you may not have heard, Nkx. Suav Yaj, whom have been our interim AW Assistant Director from Jan. 2019 - July 2019 has resigned due to expecting twins! We are sad to see her leave for she has brought many contributions to the team, however also share joy in the blessings God has given them. To replace her, Nkx. Ntsum Thaiv Vaj from Merced, CA has been appointed. Get to know our new AW Assistant Director, hear from her directly.

read more..

AWM Media for 2019-2021

Posted on 7/9/2019 by

Meet our new AWM Media from Lompoc, CA. Hear from her directly.

read more..

AWM Treasurer for 2019-2021

Posted on 7/9/2019 by

Meet our new AWM Treasurer, Maab Khaab (Mang Khang) from Auburn, GA. Hear from her directly.

read more..

Annual Conference 2019

Posted on 7/9/2019 by

We thank God for all the beautiful ladies represented here ♥️♥️♥️ We pray everyone got home safely from the conference and hope we’ll see you again next year! P.C. Pastor Calvin

read more..