Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

AWM Blog

Letter from our Director

Posted on 7/24/2019 by
image

Fwm txug ib tsoom vivncaug txhua tug ntawm txhua pawg namtsev. Kuv ruaj sab hastas txhua tug nojqaab nyobzoo, hab suavdlawg rov moog tsev lawm los tseem kub sab lug ua Vaajtswv dlejnum khov kho lawvle 1 Xamuyees 12:24a, “... noog tug Tswv lug hab ua Nwg dlejnum kuas kawg sab kawg ntsws.” Kuv zoo sab heev, kws tau ntsib cov thawjcoj ntawm cov pawg namtsev, cov tuaj sawvcev lossis tuaj tshwjxeeb nrug rua cov nam xwbfwb thaus rooj saablaaj. Rooj saablaaj xaus tau ob lub limtam nuav, kuv ncu mej suavdlawg hab ncu ntsoov suavdlawg rua kev thov Vaajtswv. Ua tsaug rua txhua tug kws tuaj koom rooj saablaaj. Txawm yog cov tuaj tsi tau los ua tsaug rua mej txuj kev thov Vaajtswv, lub rooj saablaaj txhaj le tav moog rua qhov zoo.

Kuv sau tsaab ntawv nuav yog muaj ob peb yaam xaav tau kev paab ntawm cov pawg namtsev hab qha qee yaam dlejnum rua suavdlawg xwsle:

1. Rooj saablaaj:

A. Kev xaivtsaa cov tsaavxwm tshab lug ua dlejnum rua ob lub xyoo tom ntej nuav. Puab yuav pib dlejnum lub August 1, 2019 moog.

i. Tug thawj namtsev: N. Ntxhi Pov Thoj, nyob rua Kansas City, KS (tug qub)

ii. Tug canyaj: Maab Khaab (Mang Khang), nyob rua Auburn, GA

1146 Augustine Drive
Auburn, GA 30011
(770) 845-2950

iii. Tug Media: N. Xh. Jerry Lauj, nyob rua Lompoc, CA

944 W. Chestnut Ave. #H
Lompoc, CA 93436
(717) 925-4022

Tsi taag le ntawd, N. Kx. Suav Yaj kws yog tug lwm thawj namtsev thov su dlejnum rua lub meejmom lwm thawj namtsev. Lub rooj tsaavxwm KHN taw tau N. Xf. Ntsum Thaiv Vaaj lug hloov N. Kx. Suav ib lub xyoos moog txug rua rooj saablaaj lwm xyoo maam rov xaiv.
iv. Tug lwm thawj namtsev: N. Xf. Ntsum Thaiv Vaaj, nyob rua Merced, CA

1770 Rascal Court
Merced, CA 85340
(209) 489-7998

B. Cov sawvcev tuaj koom KHN lub rooj saablaaj yog 118 leej, cov tuaj tshwjxeeb yog 48 leej. Taagnrho yog 166 leej.

C. Cov nyaj sau ob zag ntawm rooj saablaaj taagnrho yog tau $3,907.90; kws yog paab rua Ruth Andrianoff Scholarship tau $2,287.25 hab paab rua KHN kev siv ntawm rooj saablaaj tau $1,620.65. Thov qhua Vaajtswv hab ua txhua tug tsaug.

D. Kev hloov ntawm cov nyaj $50.00 rua KHNQS: Xyoo 2019 nuav moog KHNQS hloov tsi kuas ib pawg namtsev twg xaa $50.00 moog rua peev nyaj dlha dlejnum ntawm KHNQS lawm. Xyoo 2019 nuav yog tshuav pawg namtsev twg tsi tau xaa, thov mej xaa moog rua KHN sai hab peb yuav muab kis nyaj nuav suam kaum xaa moog rua KHNQS.

Xij xyoo 2020, pawg namtsev tsi xaa qhov nyaj $50.00 nuav moog rua KHNQS lawm. Thov cov tsaavxwm xyoo 2019 ncu ntsoov qha rua cov tsaavxwm xyoo 2020 sub puab txhaj le tsi kom kis nyaj nuav.

E. Kev xaa nyaj rua KHN

Thaus pawg namtsev xaa nyaj moog rua KHN, thov nqua hu kuas ncu ntsoov xaa dlaim ntawv paab nyaj (contribution form) nrug sub KHN txhaj le paub teev pawg namtsev cov nyaj kuas meej. Yog pawg namtsev twg tsi muaj bank account hab has kuas cov tsaavxwm pawg namtsev ib tug twg siv nwg le check (personal check) xaa nyaj moog rua KHN, thov ncu ntsoov sau pawgntseeg npe (church name) rua ntawm dlaim check qhov memo.

2. Thov nyaj sabdlawb

KHN peev nyaj komtseg rua xyoo 2019 yog $86,100. Lub Tsib hlis (May) xaus peb tau nyaj yog $29,317; tshuav $56,783 maam le ncaav lub homphaj. Yog le ntawd, KHN yuav thov ib zag nyaj sabdlawb ntawm ib tsoom vivncaug (namtsev) txhua tug ib zag paab rua KHN peev nyaj komtseg.

Uake nrug tsaab ntawv nuav yog dlaim ntawv thov nyaj sabdlawb. Thov cov tsaavxwm ntawm pawg namtsev paab muab dlaim ntawv thov nyaj sabdlawb nuav luam faib rua cov vivncaug txhua tug hab thov suavdlawg paab ib zag nyaj sabdlawb rua KHN, kuas txhaj le muaj nyaj lug leg cov dlejnum tau komtseg yuav ua.

3. KHN lub rooj txhawbsab (COME conference) “TUAJ ntawm Lub Qhov Tshij” lossis “COME to The Well”

Lub rooj txhawbsab nuav yog lub August 16 & 17, 2019 nyob rua Kansas City, KS hab moog koom dlawb xwb (FREE). KHN npaaj rua txhua tug quaspuj (women) tsi has tug muaj quasyawg lossis tsi muaj. Yog ib lub zoo hab yuav txhawb tau cov quaspuj hastas txawm peb lub neej zoo lecaag los peb muaj nqe rua ntawm Vaajtswv. Peb yuavtsum tau moog rua ntawm Lub Qhov Tshij (The Well) peb txhaj le paub qhov tseeb. Yog le ntawd, thov caw ib tsoom vivncaug txhua tug nyob rua txhua pawgntseeg npaaj moog koom. Tsi taag le ntawd, thov koj paab caw koj cov phoojywg hab txheebze tsi has tug kws tub paub Vaajtswv lawd, lossis tsi tau paub moog koom. Yog koj xaav coj koj tug quasyawg moog koom los tau.

Has txug chawpw, nyag maam nrhav nyag. Has txug noj haus, pawgntseeg yuav ua su hab mo rua Nub Tso (Saturday) rua suavdlawg noj hab thov paab nyaj sabdlawb xwb.

Nuav yog lub puav hotel kws nyob ze rua ntawm pawgntseeg. Nyag maam le hu nyag moog rua hotel.

 Best Western Plus Olathe (913) 440-9762 – muaj tshais noj
 La Quinta Inn & Suites (913) 254-0111 – muaj tshais noj
 Days Inn (913) 390-9500 – muaj tshais noj
 Candlewood Suites (913) 768-8888 – tsi muaj tshais noj

Uake nuav yog dlaim ntawv (flyer) qha txug lub rooj txhawbsab. Thov cov tsaavxwm ntawm pawg namtsev paab muab dlaim ntawv nuav luam faib rua cov vivncaug hab tshaaj tawm thov puab npaaj sab moog koom lub rooj txhawbsab nuav. Tsi taag le ntawd, thov mej paab moog rua KHN qhov facebook page (Alliance Women Ministries of The Hmong District) hab moog muab qhov video clip nuav thov cov tsaavxwm huv pawgntseeg tso rua cov namtsev saib ua ntej lub sijhawm pawgntseeg pehawm Vaajtswv hab txhawb cov namtsev moog koom.

Thov cov tsaavxwm paab email moog qha rua kuv paub hastas mej pawg namtsev npaaj moog koom pistsawg leej sub kuv txhaj le paub qha rua pawgntseeg npaaj zaub mov rua suavdlawg.

Thov txim kws tsaab ntawv nuav ntau has ntau heev. Thov Vaajtswv foom moov zoo rua suavdlawg.

 

Ntawm Tswv Yexus Lub Npe,

N. Ntxhi Pov Thoj - Thawj Tsaavxwm KHN

 

Download PDF