Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

AWM Blog

Letter from the Director

Posted on 4/14/2020 by
image

Nyobzoo Cov Thawjcoj Ntawm Txhua Pawg Namtsev, Cov Nam Xwbfwb hab Cov Vivncaug Txhua Tug:

Nub nua yog nub kws lub tebchaws Amelikas nuav muab lug ua Koobtsheej ncu txug Tswv
Yexus tau yeej txuj kev tuag hab sawv huv qhov tuag rov lug. Tabsis ua rua peb suavdlawg lub
sab nyob tsi tug, vim suavdlawg tsi tau moog nyob rua huv lub tuamtsev ua Koobtsheej uake.
Kuv xaav hastas qhov nuav yog thawj zag kws muaj le nuav rua peb suavdlawg. Txawm le ntawd
los, ua Vaajtswv tsaug rua Nwg txuj kev hlub pub rua peb txhua tsev tuabneeg muaj sijhawm lug
nyob uake ncu txug Vaajtswv txuj kev sawv huv qhov tuag rov lug. Tswv Yexus yog peb tug tswv
yug yaaj kws zoo, Nwg txaus sab tuag theej peb kws yog Nwg paab yaaj lawvle Yauhaas 10:11,
hab Nwg sawv huv qhov tuag rov qaab lug lawvle I Kauleethaus 15:4.

Tsi yog peb cov kws yog namtxiv lub sab nyob tsi tug xwb, peb cov mivnyuas los puab lub sab nyob tsi tug tuab yaam, vim puab tsi tau moog koom nrug puab cov phoojywg kawm Vaajtswv txujlug uake Nub Kaaj, hab tshwjxeeb yog nub nua ua rua puab ncu txug lub sijhawm puab cov xwbfwb qha Nub Kaaj npaaj ntau yaam rua puab ua xwsle: hu nkauj tshwjxeeb, ua yeeb yaam hab muab qai zais kuas puab moog nrhav (Easter Eggs Hunt).

Txawm yog muaj tej xwmtxheej nuav, los kuv zoo sab ua Vaajtswv tsaug kws Nwg coj koj hab kuv lug ua Vaajtswv dlejnum uake rua lub sijhawm nuav, rua qhov Nwg paub hastas peb ib leeg yuav txhawb tau ib leeg tug zug. Thov txhawb suavdlawg tas, kuas peb txaus sab rua lub sijhawm nuav hab xob qaug zug rua kev ua Nwg dlejnum. Tej xwmtxheej nuav ua kev taabkaum ntau yaam, tabsis tsuas yog ib nyuas ntu xwb yuav rov zoo

Nuav yog ob peb yaam dlejnum kuv xaav qha rua suavdlawg xwsle:

1. Muaj ntau tug tub paub lawm hastas HKM muab lub rooj saablaaj txwmxyoo thaus lub June yuav xaus cob rua lub July xab xyoo 2020 nuav ncua lawm, tabsis muaj qee tug tsi tau paub. Yog le ntawd, thov qha rua suavdlawg paub hastas lub rooj saablaaj yeej muab ncua lawm tag. Thaus HKM npaaj meej lecaag rua xyoo 2021, maam qha rua suavdlawg paub ntxiv.

2. KHNQS lub rooj saablaaj txwmxyoo (National Leadership Training) rua lub June 1-2, 2020 nyob rua Colorado Springs kws lub 12 hlis hab lub 3 hlis kuv sau ntawv rua cov pawg namtsev los muab ncua lawm. Yog muaj qee tug vivncaug kws tub npaaj sab yuav xaa mej cov ntaub ntawv txug KHN qhov nyaj scholarship rua kuv los thov mej xob xaa tuaj.

3. Ob lub rooj txhawbsab rua lub August/September nyob rua cheebtsaam 1, kws yog Oregon hab lub October nyob cheebtsaam 7, kws yog Michigan ntawd; tsi paub hastas tej xwmtxheej kaab mob COVID-19 nuav yuav dlua sai/qeeb lecaag, KHN tseem npaaj rua ntawd. Yog muaj kev txawv txaav lecaag, maam qha rua suavdlawg paub ntxiv.

4. Yog hastas tau, thov nqua hu cov thawjcoj ntawm txhua pawg namtsev hu xuvtooj moog nrug cov vivncaug huv mej pawgntseeg thaam hab txhawb puab zug rua lub sijhawm kws pawgntseeg moog pehawm Vaajtswv uake tsi tau. 

Txawm yog muab lub rooj saablaaj txwmxyoo hab ntau yaam dlejnum npaaj yuav ua rua lub rooj saablaaj ncua lawm los, thov nqua hu suavdlawg xob qaug zug rua Vaajtswv dlejnum. Ca peb suavdlawg thov Vaajtswv sis txhawb kuas peb ua tau Vaajtswv dlejnum lawvle Nwg pub rua peb ua tau hab thov kuas txhua yaam moog lawvle Vaajtswv dlej sab. Tshwjxeeb yog thov Vaajtswv paab ntxiv rua tug kaab mob nuav kuas tuag moog, hab thov kuas tej tub txawj ntse phaab kuab tshuaj nrhav tau tshuaj khu cov kws raug tug kaab mob nuav zoo.

Thov Vaajtswv nyob nrug hab tiv thaiv txhua tug kuas nojqaab nyobzoo!

Tso Dlim Lug Koomteg Ua Vaajtswv Dlejnum Uake Lawvle Raug Hu,

N. Ntxhi Pov Thoj - Thawj Tsaavxwm KHN