Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

AWM Blog

New AW Director

Posted on 11/26/2018 by
image

N. Kx. Tswv Txos Thoj has resigned her position as the AW Director for KHN. She had requested her resignation through DEXCOM and they have approved of her resignation. In addition, they have appointed N. Ntxhi Pov Thoj to be the new AW Director for KHN effective immediately until we meet again at the Annual Conference in 2019.

We wanted to let everyone know that though N. Kx. Tswv Txos Thoj has resigned her position, she will continue to serve as the DS Wife (Ex-Officio) for KHN.  We hope and believe this news will not discourage anyone but furthermore encourage each one of you sisters and AWM of the local churches to continue to work together with us, doing God's work through Alliance Women Ministries.

May we request that you help pray for our new AW Director, N. Ntxhi Pov Thoj and the leadership team?  Pray that we will be willing and able to do the Lord's work and encourage the local AWM to flourish for the glory of God alone.

N. Kx. Tswv Txos Thoj kws yog tug Thawj Tsaavxwm KHN tau thov su lub meejmom Thawj Namtsev, hab lub rooj tsaavxwm ntawm KHM ca nwg su lawvle nwg tau thov. Yog le ntawd, lub rooj tsaavxwm KHM tau kuas N. Ntxhi Pov Thoj lug tuav lub meejmom Thawj Tsaavxwm KHN hab leg dlejnum moog txug lub caij xaivtsaa kws yog rooj saablaaj 2019 lawvle KHM tub sau ntawv rua pawgntseeg hab pawg namtsev lawm. 

Qha rua pawg namtsev paub hastas, txawm yog N. Kx. Tswv Txos su lub meejmom thawj namtsev lawm los nwg yog Thawj Tsaavxwm KHM tug quaspuj, ces nwg tseem yog ib feem nyob rua huv cov tsaavxwm KHN. Peb ruaj sab hastas, pawg namtsev nrug rua txhua tug vivncaug/namtsev tseem yuav koomteg nrug peb cov tsaavxwm KHN ua Vaajtswv teg dlejnum le mej tub yeej koomteg dlhau lug; kws yog lug ntawm txuj kev thov Vaajtswv, lub laaj lim tswvyim, lub dlaag zug hab nyajtxag. 

Thov nqua hu txhua tug ncu ntsoov thov Vaajtswv rua N. Ntxhi Pov Thoj hab cov tsaavxwm kuas peb ua tau Vaajtswv dlejnum ntawm KHN, hab txhawb tau pawg namtsev nce ib qeb ntxiv rua Vaajtswv tuableeg tau koob meej.

 

Click here to read the Official Letter from N. Ntxhi Pov Thoj.