MERRY CHRISTMAS
Moo Zoo Tshwjxeeb Article 2002, 'Christmas Yog Txoj Moo Zoo' by Dr. Tswv Txos Thoj

CHRISTMAS YOG TXOJ MOO ZOO by Dr. Tswv Txos Thoj

Peb yuav pom thiab hnov ntau yam nyob rau lub caij Christmas, tabsis ib yam ntawm ntau ntau yam uas tshwm nyob rau lub caij Christmas lossis sijhawm Tswv Yexus yug yog “Txoj Moo Zoo. ” Nws muaj ib tug timtswv Ceebtsheej hais rau cov tub yug yaj tias, “Nej tsis txhob ntshai! Kuv los ntawm no yog coj Txoj Moo Zoo uas yog txoj kev zoo siab kawg nkaus rau txhua haivneeg los qhia rau nej paub. Hnub no nej tus Cawmseej twb yug los rau hauv Daviv lub nroog lawm, Nws yog Khetos uas yog tus Tswv! ” (Lukas 2:10-11).

READ MORE (Click Here to download pdf)