FREE SOUND CONSULTATION

For assistance with purchase or questions regarding :

  • Video Production and Equipment
  • Audio Production and Equipment

Please contact Hmong District Media Department

TESTIMONIES

Kuv yog Moos Teeb Yaj kuv nyob rau hauv pawg ntseeg Zion Hmong Alliance Church nyob rau hauv lub nroog Milwaukee, Wisconsin.  Kxf. Nyiaj Tuam Kwm yog peb tus xwbfwb.  Kuv zoo siab uas peb cov Hmoob ntseeg Yexus muaj ib lub koom haum Hmoob uas tshajtawm Vajtswv txoj moo zoo. Tau ib ob lub limtiam taglos nov kuv nrog rau peb pawg ntseeg Zion Hmong Alliance Church tau yuav ib cov timsuab xws li lub Mixer Presonus 16.4.2, Ib daim iav thaiv lub drum, cov paj thaiv lub drum thiab nrog rau ib lub case rau lub mixer. 
 
Jacob Yang  uas yog tus pab kuv order rau peb pawg ntseeg tau siv mas zoo kawg li. Ua rau peb sawvdaws txojsia thiab txhua yam nrov zoo heev tuaj yuav tso lub suab hais lus thiab hu nkauj los zoo huv tibsi. Kuv nrog rau peb pawg ntseeg txhawb peb txhua pawg ntseeg sawvdaws yog sawvdaws npaj tau yuav ib cov timsuab tshiab los ua Vajtswv dejnum los yuav zoo heev li. Thov ua Jacob thiab Xf Vaam Muas Xyooj (Hmong District Multi-Media Committee) tsaug rau txhua yam hu tibsi. Tus nqi pheej yig thiab kev xav tawm los yoom yim. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau Jacob Yang yog ib tug ntseeg siab dawb siab zoo. Nws txaus siab pab kuv yog kuv muaj lus nug dabtsi txog tejyam uas kuv tsis tau taub. Ua tsaug
 
Tus sau,
 
Moos Teeb Yaj 
Zion Hmong Alliance Church