SXMZ (Suab Xaa Moo Zoo) Radio Ministry of Hmong District

SUAB XAA MOO ZOO ARTICLES

"Tswv Yexus Puas Tau Sawv Rov Lug Tag? 


 

Muaj 4 paab tuabneeg kws tau has tas zaaj kws has txug Tswv Yexus sawv huv qhov tuag rov lug tsi muaj tseeb:

Paab 1:  Tswv Yexus nov qaab lawm xwb.  Paab nuav has tas Tswv Yexus yeej tsi tau tuag, nwg tsuas nov qaab xwb. 

Paab 2:   Muaj tuabneeg tuaj nyag Yexus lub cev lawm. 

Paab 3:  Yuam kev qhov ntxaa lawm.  Cov thwjtim lossis cov quaspuj moog saib yuamkev qhov ntxaa lawm xwb.

Paab 4:  Yog kev xaav xwb.  Cov thwjtim ncu ncu nwg es puab cale xaav has tas Tswv Yexus sawv lug lawm xwb. 

Muab xaav mas yog Tswv Yexus tug nuav tsi tseemceeb ntshe yuav tsi muaj ntau paab tuabneeg lug sis caav txug tej yaam zoo le nuav.  Txawm yuav nyam muaj pistsawg paab lug sis caav txug Tswv Yexus txujkev sawv huv qhov tuag rovlug  tsi muaj tseeb los Vaajtswv txujlug yeej qha rua peb pum has le nuav:

1. Cov timtswv ua povthawj qha has tas Tswv Yexus tub sawv huv qhov tuag lawm.  Nyob huv Mathais 28:5, has tas, “tug timtswv ntawd has rua ob tug quaspuj tas “meb tsi xob ntshai; kuv paub has tas yog meb tuaj nrhav Yexus tug kws luas muab ntsa rua sau ntoo khaublig.  Nwg tsi nyob ntawm nuav, Nwg tub sawv lawv le Nwg qha tseg lawm.”

 2. Lub qhov ntxaa tub khoob lug ca lawm.  Nyob huv Lukas 24:3,  has tas, “puab moog saib huv  (qhov ntxaa); tabsis tsi pum Tswv Yexus lub cev lawm. “  Dlhau le ntawd, Lukas 24:12 has ntxiv has tas, “Tabsis Petus cale sawv tseeg dlha moog rua tom lub qhov ntxaa; nwg nyo xauj huv lub qhov ntxaa, ua cav tsi pum dlaabtsi, tsuas pum cov ntaub kws qhwv Yexus lub cev nyob huv xwb.  Nwg rov qaab lug tsev, hab xaav tsi thoob rua tej kws nwg pum ntawd.”  Nyob huv Mathais 28:11-15 , cov tub rog qee leej tseem lug qha rua cov povthawj has txug Tswv Yexus lub cev tsi pum lawm hab cov povthawj nrug rua cov txwjlaug paub txug zaaj nuav puab txhaj le muab nyaj ntau ntau ndlav cov tub rog kuas dlaag has tas thaus ib taag mo puab tsaug taag ces cov thwjtim txawm tuaj nyag Tswv Yexus lub cev lawm.  Txawm puab npug npaum le caag los zaaj nuav yeej nrov nchaa thoob plawg txhua qhov rua cov Yudais nov txug hab rua peb tam taamsim nuav ib yaam nkaus.

3. Tswv Yexus tug kheej tshwm rua coob leej pum

  • Nwg tshwm rua Malis  Madalas pum (Yuhaas 20:11-18).
  • Nwg tshwm rua Malis Madalas hab muaj dlua ib tug hu Malis pum (Mathais 28:9-10).
  • Nwg tshwm rua ob tug thwjtim pum kws taabtom taagkev moog rua lub zog Ema-us (Lukas 24;13-35).
  • Nwg tshwm lug rua Petus pum (Lukas 24:34).
  • Nwg tshwm rua cov thwjtim pum (Lukas 24:36-43).
  • Nwg tshwm rua Thaumas hab cov thwjtim pum (Yuhaas 20:24-29).
  • Nwg nrug cov thwjtim nyob uake hab ntau tug tub pum Nwg hab tau nrug Nwg thaam hab nwg lug tshwm rua 500 tawm leej pum (1 Kaul. 15:3-8).
  • Muaj coob leej pum Vaajtswv tau coj Tswv Yexus moog rua sau ntuj ceebtsheej lawm, muaj ib nub nwg yeej yuav rov qaab lug ib yaam le kws puab pum nwg moog hab (Lukas 24:50-53).

 

Txawm yog koj yuav tsi ntseeg txug qhov kws Tswv Yexus sawv huv qhov tuag rov qaab lug los xij koj.  Vaajtswv txujlug yeej has muaj tseeb.  Nwg tub nce rov qaab moog dlua sau ntuj lawm hab muaj ib nub peb yuav pum nwg rov lug dlua.  Nyob huv Yuhaas 3:16 yeej qha meej has tas, vim Vaajtswv hlub tuabneeg nplajteb nwg txhaj le tso nwg tuableeg tub lug rua huv nplajteb, lug tuag theej peb tuabneeg lub txhoj.  Tug kws ntseeg nwg leejtub tug ntawd yuav tsi tuag tabsis yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ib txhis.  Tsheem nwg nuav koj tseem muaj sijhawm cale lug ntseeg Tswv Yexus tug kws hlub koj hab nwg zoo sab hlo lug tuag theej peb tuabneeg lub txim. 

By:  Kx. Num Nyaj Hawj

DOWNLOAD ARTICLE (Click Here)

 

Lug Sisdlos


NCU TXUG NAM TUG NQAJ QHUAV

Ua neej nyob               rua yaav dlhau lug
Rov xaav txug              txujkev txomnyem
Muaj ib kem                nyob huv nploojsab
Yeej tsi qha                 rua leejtwg paub
Haus kua zaub             nrug phav kasnas
Muab naab pas           lug ntse mov noj
Tau kav roj                  lug noj qee pluag
Mov zaub tsuag           yuav laug txhua zag
Nqhes nqhes nqaj        los yuav tsi taug
Tej quas laug               los tsi paub nrhav
Kawg muab qhav        coj lug ntsws ntsev
Noog lub cev               ces ntxaug zuj zug
Saib txhua tug             ntsejmuag ntshau ntshov
Najnub tshov               huv kuv nam ndlag
Nqhes nqhes nqaj        kuas nam moog nrhav
Muaj nub cav              pum nam hle hlaab
Ntawm nam plaab      xaav tas dlaabtsi
Nam luag ntxhi           lug ti nkaus kuv
Yog ib tug                    nyuas nqaj nyug qhuav
Rua kuv tuav               ntxuag mov ntse dlej
Kuv muaj ntsej            muag luag quas ntxhi
Rov uasi                       nrug tej phoojywg
Xaav thaum twg          ces ncu kuv nam
Tsi limham                  rua kuv ib zag
Nwg lub ndlag             yog lub chaw suv
Nwg hlub kuv              taag nwg nploojsab
Nwg noj qab                kuv tau ncej puab
Nwg noj nquab            kuv tau hauv nrob
Xuav paug chob           los nwg dlig kag
Nwg lub ndlag             yog lub chaw nkaum
Nwg tsi nyaum            rua kuv ib zag
Nwg maav ntxag         thaus kuv nyuajsab
Nwg maav has            thaus kuv tshaib plaab
Nam txuj hlaab            kuv yeej ncu ntsoov
Nam koobmoov           luj cuag lub ntuj
Nam kev hlub              luj cuag nplajteb
Nam puag peb            rua huv nam ndlag
Nam tsi qas                 tsi ywg ib lus
Hlub txhua tug            sis txig sis luag
Tug nqaj qhuav           kuv tseem ncu ntsoov
Txawm yuav hloov      moog pistsawg xyoo
Los txhua xyoo            rov txug nam nub
Kuv yeej ncu                tug nqaj qhuav dlua
Rov has dlua                taig mov ntse dlej
Noj ua kev                   ncu txug kuv nam dlua os……..puab!

Tug sau:  Kx. Num Nyaj Hawj