Hauvpaug Koomhum Moob (HKM) yog rhawv lug paab cov pawg ntseeg ua Vaajtswv teg num kuas tav lawv le Vaaj Yexus tau saamfwm lawm.  Hab cobqha kuas cov ntseeg paub tas Tswv Yexus yog tug Cawmseej, Tug Khu Tau Mob Zoo, Tug Ntxuav Kuas Dlawbhuv, hab Tug Yuav Rov Lug Ua Vaajntxwv Yaav Pegsuab.

OFFICE HOURS: 9AM - 5PM (Mountain Time Zone)  
MAIN PHONE: (877) 521-7814


     

1. HLUB 2018 (Watch File Footage Here)

 Youth Website Page 

2. Short-Term Youth Ministry Opening

4. Charlotte Hmong Alliance Church seeking a YOUTH PASTOR (Click Here)

Annual Conference

New DS Installation (Dr. Tswv Txos Thoj)

Date:  August 25th, 2018
Place:  St. Paul Hmong Alliance Church
Time:  10:30 AM

Please Join us in person or in prayer.

UPDATES... for 2019

2018 HKM-40  Meeting Minutes (Download

2019 Annual Conference
Place: Overland Park, Kansas 
Date: 

 

PRAYER REQUEST 

Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Mej yuavtsum naj nub zoo sab. Mej yuavtsum thov Vaajtswv tsi tseg tsi tu. Txawm yog mej raug kev txomnyem hab tau zoo los mej yuavtsum ua Vaajtswv tsaug. Vaajtswv xaav kuas mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txujsa lawd ua tej nuav.

1 Thessalonians 5:16-18 

Note: Anyone that would like special shipping price on large orders, please call for assistance.