Hauvpaug Koomhum Moob (HKM) yog rhawv lug paab cov pawg ntseeg ua Vaajtswv teg num kuas tav lawv le Vaaj Yexus tau saamfwm lawm. Hab cobqha kuas cov ntseeg paub tas Tswv Yexus Yog Tug Cawmseej, Tug Khu Tau Mob Zoo, Tug Ntxuav Kuas Dlawbhuv, hab Tug Yuav Rov Lug Ua Vaajntxwv Yaav Pegsuab. 

OFFICE HOURS: 9AM - 5PM (Mountain Time Zone) 
MAIN PHONE: (877) 521-7814


     

NEWS

Blair Tou Soung Funeral Arrangements

 

 08/01/1918 - 10/30/2017

 Funeral Home: 

 Washington Memorial Park & Mortuary 
 16445 International Blvd  SeaTac, WA 98188   
 Phone: (206) 242-1787

 Funeral Services Schedule 
 1. 11/17/17 Friday evening:  6:00pm - 10:00pm 
 2. 11/18/17 Saturday evening:  5:00pm - 10:00pm 
 3. 11/19/17 Sunday afternoon:  2:00pm - 3:00pm Burial follows immediately after service      

 Family Contact: Zaam Npis Xoom 206-229-2412, email: zaamnpis@yahoo.com

 Please pray for the Soung family, especially our DS, Dr. Ntshab Ntxawg Xoom.  This is his father.  DS is currently on a CLA teaching trip to Australia, so continue to pray for strength in ministry and a safe return.

Annual Conference

UPDATES... for 2017

2017 Annual Conference Place: Denver, Colorado 

PROMOTIONAL VIDEO FOR 2018 Annual Conference

Date: May 26-30, 2018 

PRAYER REQUEST 

Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Mej yuavtsum naj nub zoo sab. Mej yuavtsum thov Vaajtswv tsi tseg tsi tu. Txawm yog mej raug kev txomnyem hab tau zoo los mej yuavtsum ua Vaajtswv tsaug. Vaajtswv xaav kuas mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txujsa lawd ua tej nuav.

1 Thessalonians 5:16-18 

Note: Anyone that would like special shipping price on large orders, please call for assistance.