Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

Alliance Women Ministries of the Hmong District

We are an auxiliary ministry of The Hmong District of The Christian and Missionary Alliance.

 

Learn More

"So if the Son sets you free, you will be free indeed."   John 8:36

"Yog Leej Tub tso nej dim, ces nej thiaj yuav dim tiag tiag li."   Yauhas 8:36

Announcements

Alliance Women National Leadership Training


KHN xaav txhawb cov namtsev hluas/ntxhais rua phaab kev ua thawjcoj. Yog le ntawd, xyoo 2020 nuav KHN yuav paab ob tug namtsev/ntxhais (quaspuj-woman) moog koom KHNQS lub rooj saablaaj txwmxyoo rua lub June 1-2, 2020 nyob rua Colorado Springs; tabsis yuav tau moog lub May 31 hab rov lug June 3 (travel date May 31-June 2020). 

a. Muab dlaim ntawv National Leadership Training Scholarship nyeem rua cov namtsev noog kuas paub hastas tug xaav moog koom yog tug zoo lecaag hab nwg yuav tau ua lecaag.
b. Sau npe rua dlaim ntawv (application) kws muab xaa uake nrug tsaab ntawv nuav rov rua KHN tsi pub dlhau lub January 31, 2020. Dlaim ntawv twg moog txug KHN tom qaab lub January 31, 2020 lawd, KHN yuav tsi muab dlaim ntawv ntawd lug saib hab tsi muab lug xaiv (will not be viewed and considered).
c. Dlaim ntawv (application) kws tsi muaj tug xwbfwb lossis txwj laug dlaim ntawv suam npe nrug (Reference Form), KHN yuav tsi muab dlaim ntawv ntawd lug saib hab tsi muab lug xaiv (will not be viewed and considered).
d. Tom qaab January 31 lawd, cov tsaavxwm KHN yuav muab cov ntawv (applications) kws cov namtsev xaa moog rua KHN saib, hab yuav xaiv ob leeg ntawm cov npe ntawd lawvle qhov puab sau txug tas, vim lecaag puab xaav moog koom KHNQS lub rooj saablaaj.
e. KHN yuav them nqe sau npe, nqe taug kev, noj haus hab chawpw tuabsi rau ob tug nuav.

Criteria

Application Form

Reference Form


Recent Blog Post

"Kuv Tsis Ntshai Lawm"

Kuv yog ib tug ntxhais uas ntshai dab thiab neeg tuag heev. Peb tuaj nyob rau lub yeej thojnam tawgrog Nongkhai Refugee Camp, Thailand thaum xyoo 1976...

Continue reading on our Blog...


2019 Annual Conference

For your reference, here are digital copies of the reports this year:

2019 Komtswj Rooj Saablaaj

2018 Contributions from Local AW

2018 Annual Report

2020 Adopted Budget

2019 Adopted Meeting Minutes

2019 Alliance Women Ministries Workshop

We enjoyed the presence of all our sisters at this past 2019 Annual Conference.  Praying for all your ministries to continue to flourish at the local church.  Your work is not unnoticed.  May the Lord bless you for serving with a servant heart.


Upcoming Events


 
Our 2020 theme is Set Free

Do you have prayer requests? Please email N. Txooj Vaj Muas, awmemberatlarge@hmongdistrict.org. Do you need ideas for serving AW at the local church? Are you feeling discouraged? Please do not hesitate to reach out to one of our leaders. We are here to serve you.

The Alliance Women Ministries exist to glorify God as devoted Christ followers of all generations, empowered by the Holy Spirit to live the Word, do the work, and reach the world.

The goals of Alliance Women Ministries shall be:

  1. To engage every fully devoted Christ follower of all generations in effective fervent prayer.
  2. To encourage Christ followers to seek an intimate relationship with Him through spiritual formation.
  3. To reach people by demonstrating God's love and proclaiming His Word.