CHURCH MINISTRY 

Church Ministry yog tsim tsa los txhawb peb HKM cov local churches kom ua tau Vajtswv tes haujlwm rau kev coj tibneeg los ua Tswv Yexus li thwjtim li Tswv Yexus tau ua thiab qhia tseg (Mt. 28:18-20). Yog peb yuav coj tau tibneeg los ua Tswv Yexus li thwjtim, nws muaj ob yam haujlwm uas Church Ministry yuav tau ua xws li:

1. Church Planting: Tsim Tsa Pawg Ntseeg Tshiab

2. Church Revitalization: Txhawb Cov Pawg Ntseeg ua Yuav Tuag Kom Rov Ciajsia Tuaj

Church Planting (Click for more info)

Church Health (Click for more info)