CHURCH MINISTRY 

Church Ministry yog tsim tsa los txhawb peb HKM cov local churches kom ua tau Vajtswv tes haujlawm rau kev coj tibneeg los ua Tswv Yexus li thwjjtim li Tswv Yexus tau ua thiab qhia tseg (Mat. 28:18-20).  Yog peb yuav coj tau tibneeg los ua Tswv Yexus li thwjtim, nws muaj ob yam haujlwm uas Church Ministry yuav tau ua xws li:

1. Church Planting: Tsim Tsa Pawg Ntseeg Tshiab

 2. Church Revitalization: Txhawj Cov Pawg Ntseeg uas Yuav Tuag Kom Rov Ciajsia Tuaj

 

Church Planting (Click Here for more information)

Church Health (Click Here for more information)