Hmong District Mission Projects

Ua Vaajtswv tsaug rua txuj koobmoov kws Vaajtswv pub rua Hauvpaug Koomhum Moob (HKM) muaj kev fuamvaam hab lujhlub. Peb thov qhuas Vaajtswv txuj kev zoo kws tsaa peb sawv lug ua ib teg num tseemceeb rua peb cov Moob huv tebchaws Amelikas hab thoob nplajteb, tshwjxeeb yog rua cov nyob saab Axis. Dlua le ntawd, peb thov ua Vaajtswv tsaug rua txuj kev kubsab ntawm tej tug tswvcuab hab tej pawgntseeg kws nchuav nyaj nchuav txaj moog ua dlejnum txawv tebchaws ntxiv rua sau tej nyaj puab paab rua huv pawgntseeg hab HKM. Thov Vaajtswv foom moov zoo rua mej txuj kev hlub Vaajtswv le nuav.

Hauvpaug Koomhum Moob yeej tseem kubsab yuav ua dlejnum txawv tebchaws ncaajnraim rua Moob, tabsis peb yuav tsi laam taug laam ua kws tsim kev kubntxhuv ntau dlua le paab. Yog le ntawd tej num kws peb xaav ua yog paab lub koomhum ntseeg Yexus huv lub tebchaws ntawd paab nwg tej pawgntseeg kuas lujhlub hab muaj cuabkaav paab puab tug kheej rua kev tshaajtawm coj tuabneeg lug ntseeg Yexus, tsimtsaa pawgntseeg tshab, coj tej pawgntseeg ntawd kuas lujhlub, muaj kev cobqha rua tej thawjcoj zoo, hab sawv lug ua taug num ntawm puab tugkheej rua puab lub tebchaws (developmental program and not dependency program).

Hauvpaug Koomhum Moob fwm kev coj noj coj ua ntawm numtswv huv tej lub tebchaws hab thawjcoj huv tej lub koomhum ntseeg Yexus. Yog le ntawd peb yuav tau ua num ntawm ib lub koomhum rua ib lub koomhum, tsi hlaa cai, tej dlejnum peb ua txhaj le yuav sis paab ntau dlua le pheej sis rhuav. Peb xaav kuas tej koomhum txawv tebchaws kws vaam peb kev paab tsi xob tso puab tej pawgntseeg thov nyaj rua peb tej pawgntseeg rua nuav rua u yaam tsi tau kev tso cai, puab los tsi paub, peb los tsi paub, tabsis peb xaav kuas puab lub koomhum xub leeg paub hab thov tuaj rua HKM, HKM le muab tso rua HKM cov pawgntseeg paab ntawm HKM moog rua puab lub koomhum le txuj cai. HKM cov tswvcuab los yog pawgntseeg kws xaav ua num txawv tebchaws yuav tau ua num nrug HKM hab xob moog coj luas lwm pawgntseeg txawv tebchaws sawv tawmtsaam luas cov thawjcoj. Yog leejtwg xaav paub saib HKM muaj projects txawv tebchaws le caag, email rua thawj tsaavxwm HKM.

 

For more information, please contact: Kx. Swm Xeeb Yaaj, Missions Director of Hmong District at missions@hmongdistrict.org