HMONG DISTRICT

Hauvpaug Koomhum Moob (HKM) yog rhawv lug paab cov pawg ntseeg ua Vaajtswv teg num kuas tav lawv le Vaaj Yexus tau saamfwm lawm. Hab cobqha kuas cov ntseeg paub tas Tswv Yexus Yog Tug Cawmseej, Tug Khu Tau Mob Zoo, Tug Ntxuav Kuas Dlawbhuv, hab Tug Yuav Rov Lug Ua Vaajntxwv Yaav Pegsuab.

OFFICE HOURS: 9AM - 5PM (Mountain Time Zone)

MAIN PHONE: (877) 521-7814

HMONG DISTRICT HISTORY VIDEO

    

                 30 YEAR HISTORY                                          CHOSEN       

    

                 SELF-CONVERSION                                        FULL CIRCLE

SLIDE SHOW TOUR (Coming soon)

VIDEO TOUR (Coming soon)