About AWM Banner.png

Alliance Women Ministries is a ministry of the Hmong District of the Christian and Missionary Alliance.

 

Mission:

We exist to exalt Jesus and complete His Great Commission

Vision: 

We desire to connect women to Jesus, the work of The Alliance and each other

Guiding Principle: Connecting Women for Kingdom Impact.

We desire to connect women:

  • to Jesus through the testimony of His Word in our blog posts,

  • to the work of The Alliance through our projects and publications, and

  • to each other through regional women’s events such as retreats and conferences and through leadership development opportunities

History: 

Xyoo 1982, HKM lub rooj saablaaj txwmxyoo nyob rua Loretto, Minnesota txhaj le pumzoo tsaa muaj Koomhum Namtsev ntawm Hauvpaug Koomhum Moob, hab xaiv tau Niam Kx. Soob Tsheej Xyooj ua tug Thawj Tsaavxwm rua Koomhum Namtsev. Txhua lub xyoos Koomhum Namtsev cov tswvcuab nce coob zuj zug hab suavdlawg kub sab lug tog tsi taug txug lub rooj saablaaj txwmxyoo yuav tuaj moog sis ntsib, sis txhawb zug, hab kawm tswvyim tshab coj moog paab rua pawg namtsev.

In 1982, Alliance Women Ministries of the Hmong District was established at the Hmong District annual conference in Loretto, MN. N. Kx. Soob Tsheej Xyooj was elected as director for Alliance Women Ministries.

 

District Team

Meet our team. Connect with us. 

Directors (Thawj Niamtsev)

N. Kx. Soob Tsheej Xyooj

1982-1984

N. Kx. Paj Txhim Muas

1984-1988

N. Ntxhoo Nyaj Yaaj

1988-1991

N. Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj

1991-1994

N. Ntxhi Pov Thoj

1994-2000 and 2018-current

N. Kx. Tswv Txos Thoj

2001-2006 and 2015-2018

N. Kx. Num Huas Muas

2007-2008

N. Ntxoov Npis Khaab

2008-2010

N. Fwm Pov Hawj

2010-2012

N. Xeev Pov Xyooj

2012-2014