Author Topic: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo  (Read 8616 times)

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #15 on: October 29, 2011, 09:46:32 PM »
Zoye, koj puas tau caw Tswv Yexus lug nyob huv koj lub neej?  Yog koj tub caw Tswv Yexus lug nyob huv koj lub neej lawm tes tsi xob txhawj.  Koj yuavtsum paub le nuav; "Christian are not perfect but forgiven" Yog le ntawd koj tsi xob muab koj saib qeg dlhau hwv lawm, yug tsi xob muab yug turn down.  Tswv Yexus has tas, tug kws tub muaj lawm Vaajtswv yuav ntxiv rua tabsis tug kws tsi muaj txawm muaj miv ntsiv los yuav raug muab rhu tawm.  Koj dlaim nyaj choj kws koj muab faus rua huv aav  lawm, koj cale moog muab rhu tawm es coj moog tso rua huv bank kuas tug Tswv txhaj tau cov paaj laum, txhai has tas, siv tej kws koj tub muaj lawm, tej kws koj txawj, ua tug Tswv dlejnum, tej ntawd puavleej yog Vaajtswv foom pub rua peb.

Thaus kuv pib tshaajtawm, kuv xub pib ntawm kuv tug phoojywg kws kuv casab rua, kuv xub qha txug qhov kws Tswv Yexus zaam kuv lub txim hab pub kev kaajsab rua kuv.  Txij ntawd moog kuv cale tsi ntshai, tsi txaajmuag.  Vaajtswv txujkev hlub ndlwg lug rua kuv ua rua kuv hlub tuabneeg suavdlawg, ua rua yug txawj zaam txim, txawj has lug zoo, saib taug lwm tug, muaj lub sab xaav paab lwm tug kuas dlim hab tau txujsa.  Kuv yeej tsi muaj tswvyim tshaajtawm tabsis thaus kuv pib qha thawj zag xwb Vaaj Ntsujplig ua rua kuv paub tas lwm zag kuv yuav qha lecaag lawm.  Kuv kuj tsi tshaajtawm lug tau ib ntus ua rua kuv get lost, txaajmuag, ntshai, hab tsi paub yuav pib lecaag; tabsis kuv pib moog ua phoojywg rua cov tsi ntseeg tes kuv txawm pib qha, kev txaajmuag hab ntshai ntawd yaaj ntshis moog.  Koj moog tom christian book store, koj moog yuav cov phoo ntawv miv miv kws hu has tas, "this was your life" lug , thaus koj ntsib koj cov phoojywg koj muab rua puab coj moog nyeem, thaus koj rov ntsib puab koj nug puab saib puab xaav lecaag, tes koj maam qha puab hab caw saib puab puas kaam txais yuav Tswv Yexus ua puab tug cawmseej, qhov nuav kuj yog ib qhov pib moog tshaajtawm ntawm yug hab.  Xaav kuas koj nyeem ( Kaulauxais 4:5 ).

Zoye, yog koj pib ua le kuv has sau nuav ces koj cov teebmeem kws koj has first post sau nuav yuav pluj moog taag le os. Thov Vaajtswv foom koobmoov rua koj hab siv koj tshaajtawm nwg txujmoo zoo.

God bless

zoye

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 223
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #16 on: November 01, 2011, 02:14:01 PM »
kuv ua mej suavdlawg tsaug kws txhawb kuv lub zug os! kuv xaav kuas mej txhua tug kws tau nyeem zaaj nuav lawm paab thov Vaajtswv paab rua kuv kuas kuv muaj peevxwm ua tau kuv tug Tswv Yexus teg num kws moog qha txujmoo zoo os kuv ntseeg tas mej yuav thov Vaajtswv paab rua kuv. qhov kws kuv xaav kuas mej thov Vaajtswv rua kuv yog
1 kuas kuv txawj ua lub neej zoo rua Vaajtswv siv
2 kuas kuv muaj sab tawv hab muaj tswv yim moog qha nwg txujkev hlub rua lwm tug
3 thov kuas Vaajtswv siv kuv lub neej moog qha lwm tug
kuv ua mej tsaug kws hlub hab txhawj txug kuv os kuv paub tas muaj tuabneeg coob tsi tau txujsa kuas kuv pheej tsi nqeg teg le vim kuv xaav tas kuv tsi muaj tswv yim yuav pib le caag hab thaus twg txhaj yog sijhawm zoo qha txujmoo zoo xwb os.

Dlim lawm xwb

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 303
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #17 on: November 02, 2011, 07:23:47 AM »

Zoye, I prayed for you today.  Remember to tell yourself, "I can do all things through Christ who strengthens me."

zoye

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 223
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #18 on: November 02, 2011, 01:09:14 PM »
Dlim lawm kuv ua koj tsaug ntau ntau os nawb

Nyajkab

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 807
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #19 on: November 03, 2011, 10:42:16 PM »
Nyajkab,

puas yog koj yog xwbhwb ib tug tswvcuab? Kuv saib koj muaj ntsis phim xwbhwb cov tswvcuab uas nws piav ntawd.  ;D Kuv lam hais tso dag xwb txhob xav licas.

MLIH awd, thov txim ov lub caij nuav peb cov nyob rua saab east coast tes taab tom yog lub caij sau qoob loo hab tseem hua yog lub caij moog plhob hab yog le hov txhaaj le tsis tau tuaj nrug mej sis thaam lawm.  Yuav teb koj lu lug nug le nuav, sov xwbfwb puas yog tug xwbfwb nyob huv pawg ntseeg kuv nyob le lauj, kuv yog nyob rua saab east coast es seb xwbfwb hua yog nyob rua pawg ntseeg twg xwb lauv, noog nwg tus lug thaam mas ntxim le yuav tsis yog cov xwbfwb nyob peb pawg ntseeg le. Le caag los qhov hov tsis tseem ceeb, qhov kuv nug nwg le hov vim has tas thaam le xwbfwb thaam hov mas zoo le nwg kuj muaj peev xwm kawg kag lawm kuas ua le caag nwg tseem hua has tas "thaum yug has rua puab tas peb yuav tsum moog tshaaj tawm, puab has tas tsis taag moog moog os" nuav? Ua caag hua tsis loj npaab ntshuas xaiv 2-3 tug nrug nwg moog leg teg dlejnum kws nwg pum tas yuav hum le VaajXwb sab? Raws le kuv to taub tes xwbfwb tub yog tug core leader nyob huv nwg pawg ntseeg tem sis pheej hua muab nwg separate from nwg pawg ntseeg tas "yug" vs. "puab" hab nua mas, that is what really puzzled me of his odd leadership. 

Has txug kev moog tshaaj tawm mas yooj yim has kuas tsis yooj yim ua.  Yog tug twg tsis tau kawm kuas paub Vaajlug kub zoo hab muaj kev ntseeg txaus nuav better not moog tshaaj tawm tsaam tes raug luag tug paub tab luag muab yug xaub yug hua teb tsis tau, qhov hov yuav ua ruag yug poob tsaam hab tais caus moog taag yug tam neej. Ncu ntsoov tas cov coj dlaab tsis yog ruag ruag es yug has tsawg lu los puab yuav uj awd xwb, unless yog has tas moog pav rua cov kws dlaab tub lug muab puab tsim txaus lawm.  Has le nuav tsis yog has tas kuas tsis xob moog tshaaj tawm but one must have adequate training and equipped with the necessary weapon before going out to the war zone.       
   

Nyajkab

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 807
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #20 on: November 04, 2011, 05:46:58 AM »
Kuv pum le nuav:  1.  Vaajlugkub qha tas yog tsis muaj tug xaa puab, puab yeej tsi moog qha.    "And how can someone tell them if he is not sent?" (Romans 10:15).  Peb kuas tuabneeg moog tshaajtawm, taabsis peb tsi xaa puab moog.  Ua ntej peb yuav xaa tau ib tug, peb yuav tsum muaj cov nuav:  a.  Paub zaaj kws puab yuav moog qha lossis muaj zaaj kws puab yuav moog qha (a story to tell).  b. Cob qha kuas puab paub qha (skill).  c. Hab kuas Vaaj Ntsujplig lug kaav puab (Acts 1:8) kuas puab tau lub hwjchim.  d.  Xaa puab moog.   Tswv Yexus ua le nuav, taabtsis peb tub tsi muaj tej kws has nuav.  Yog mej leejtwg ua tau zoo rua 3 yaam nuav, qha kuv, kuv xaa caw mej tuaj paab peb hab.
 

xf, has le koj has ko mas txhaj le yog the process that will get to a prosperity. As I had said earrlier but may I  repeat it again, it is easy to talk but in reality it is not easy to walk on the talk.  Kev moog tshaaj tawm tsis zoo le yug moog noj mov ua qhua es luag rau tau tes luag hu tas noj lauj, nua tes txhua tug cas le lug has noj xwb.  Kev moog tshaaj tawm yog ib yaam kuv pum tas nwg nyuab heev hab peb yuav tsum tau ua kuas muaj huv paug huv ntsis mas teg dlej num txhaj le yuav luj hlub hab dlwg moog tau vaam meej.  In the Bible Jesus did not get any training to go spread the gospel to people because He was an exceptional individual who possessed God's power, so the question that lay upon each of us believer is that do you have the capability?  If not then one should neeed to start from the bottom process up.  Biblically we all believers shall go tshaaj tawm but many of us believers may not in the comfort zone beyond spreading the gospel to friends and relatives who we know them well.  Therefore, anyone who wishes to go spread the gospel to the non-believers better prepare to face the challenge.       
« Last Edit: November 04, 2011, 05:52:49 AM by Nyajkab »

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #21 on: November 04, 2011, 03:50:45 PM »
Eh, Cov phoojywg, ua caag mej yuav totaub nyuaj ua luaj le, kev tshaajtawm kuv tsi tau kuas mej moog qha cov yawm kws mej qha tsi tau nav.  Kuv qha kuas mej moog qha tug kws mej pum tas mej yuav qha tau xws le koj tug phoojywg kws koj casab tau rua, koj yuavtsum xub moog qha cov nuav uantej kuas koj saaj tau kev tshaajtawm. Lukas 24:47-48 Tswv Yexus saamfwm kuas peb tuav nwg lub npe moog qha txujmoo zoo, Acts 1:8 ...pib huv nroog Yeluxalees mean pib huv koj lub nroog kws yog koj family, relative, friend then Moob people.  Peb tsi moog tabsis peb tuaj ibcaag has, qhov nuav tsi zoo nav, koj tub tsi saaj luas cov zaub mov le es koj pheej tuaj ib caag muab cov mov has tas, cov zaub mov ntawd yuav zoo le ub le nuav, koj muab has moog has lug ces yuav ua rua koj hab lwm tug tsi xaav noj lawm.  Koj muab has moog has lug ces yuav ua rua lwm tug tsi xaav moog ua timkhawv txug txuj kev dlim le.

Yog tsi muaj tug xaa, yuav ua lecaag muaj tug moog?  Kev xaa tug moog mean xaa cov tub xaa moo zoo moog tshaajtawm txawv tebchaws,  qhov nuav yuavtsum siv nyaj txag ib yaam le HKM & CMA xaa missionary moog txawv tebchaws.  Qhov kuv has, Tswv Yexus kuas koj moog qha pib ntawm koj family, or your relative, or your friend and your city.  You go tell them about God set you free and etc...  Not very hard, its easy, koj saaj koj txhaj paub tas zoo lecaag.

Mej muaj qee leej has txug kuv ntawd, kuv kuj feel sad.  Tswv Yexus khaiv nwg 12 tug thwjtim moog tshaajtawm Mathais & Lukas tshooj 10, hab nwg
khaiv dlua 72 leej moog tshaaj tawm, tabsis nwg tsi moog.  Kuv kuj moog tshaajtawm, thaus kuv moog kuv kuj coj qee leej nrug kuv moog.  Tabsis cov phoojywg, mej tsi xob tog xf coj mej moog, mej moog mej le ntaag, yog xf khoom nrug mej moog los mej moog uake le ntaag. 

Thaus kuv tseem hluas, kuv yeej moog kuv le, tsi tog xf twg nrug kuv moog le.  Well, Jesus said, I goes with you, let the Holy Sperit leads you.
Dlaab ntxwjnyoog tsi nyam cov ntseeg kws pheej moog qha txujmoo zoo, nwg tshoov yug lub sab kuas yug tsi xaav moog qha txug txuj kev dlim txim ruaqhov nwg tsi xaav kuas tuabneeg dlim.  Kuv xaav kuas mej read   Exekees 33:7-9  Peb txhua tug muaj responsible rua  kev qha txug Tswv Yxus rua tuabneeg suavdlawg.

God bless

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #22 on: November 07, 2011, 07:43:18 AM »
Muaj cov xf hab cov thawjcoj lug rua cov ntseeg has tas, yuavtsum yog Vaaj Ntsujplig pub koobmoov rua kuv ibyaam le cov thwjtim thau u thawj zag kws puab tau txais Vaaj Ntsujplig lub fwjchim puab txhaj kub sab quaslug moog tshaajtawm txujmoo zoo yaam tsi ntshai tuag.  Well, kuv tub try le ntawd lug ntau zag lawm nwg tsi work out.  Naj nub nuav Vaajtswv tsi siv le ntawd lawm, vim lub sijhawm ntawd tsi tau muaj leejtwg sau phoo Vaajlugkub tshab le, tabsis thaus Yexus cov thwjtim sau phoo Vaajlugkub tshab  tav ces Vaajtswv ca peb moog lawv le phoo Vaajlugkub tshab, Vaaj Ntsujplig nyob nrug phoo Vaajlugkub tshab siv peb tshaaj tawm txujmoo zoo lawv le Vaaj Ntsujplig coj peb.  Vaaj Ntsujplig tsi lug le ob peb zag tom qaab kws thaus Tswv Yexus rov qaab moog cuag nwg Leejtxiv lawm.  Kuv ntseeg le nuav tas, thaus koj nov txujmoo zoo has txug Tswv Yexus tes koj txawm txais yuav Tswv Yexus lug ua koj tug Tswv cawmseej lawm, Vaajtswv pub Vaajtswv tug Ntsujplig rua koj, Vaajtswv tug Ntsujplig nuav lug nrug koj nyob hab coj koj lub neej moog txug nub kws koj moog nrug Vaajtswv nyob.  Thaus peb tseem muaj txujsa ua neej nyob nuav peb cale moog ua timkhawv txug Tswv Yexus txujkev tuag theej tuabneeg lub txhoj.  Koj moog qha ib zag ob zag peb zag xwb tes 1. Vaaj Ntsujplig paab koj tsi ntshai hab tsi txaajmuag qha lawm, 2. Vaaj Ntsujplig pub koj muaj tswvyim qha zuj zug moog, 3. Vaaj Ntsujplig pub koj muaj Vaajtswv txujkev hlub luj zuj zug moog txug qhov kws koj saib tuabneeg muaj nqe npaum le Tswv Yexus saib tuabneeg muaj nqe txug qhov kws nwg muab nwg txujsa tuag theej tuabneeg lub txhoj.  Txujkev hlub nuav dlaws tau txhua yaam teebmeem kws mej pheej has lug lawm.

Kuv ntseeg le nuav;  Tswv Yexus yuav has tas, koj cale moog kuv maam le muab rua koj hab kuv yuav nrug nraim koj Mathais 28:18-20.  Yauhaas 4:36 "Tug tuabneeg kws nlais nplej (tug tshaaj tawm txujmoo zoo) tub tau nqe zug lawm,  hab tej kws nwg sau lug ca (cov tuabneeg kws nws coj lug ntseeg) tub tau txujsa ntev ndlhawv moog ibtxhis lawm; yog le ntawd, tug kws cog (Tswv Yexus) hab tug kws hlais (tug qha txujmoo zoo) yuav zoo sab kawg le."  Teg dlejnum tseemceeb tshaaj plawg nyob huv phoo Vaajlugkub hab teg dlejnum tseemceeb tshaajplawg kws tswv Yexus tseg rua peb ua yog kev tshaajtawm hab coj tuabneeg lug ntseeg Vaajtswv.  Mej muaj qee leej sau has tas, kev tshaajtawm yog ib part dlejnum ntawm pawgntseeg xwb, I think you are wrong.  Please go preach the Gospel and you will understand wha I told you

Txhua pawgntseeg yuavtsum noog Tswv Yexus lu lug saamfwm es cale moog coj Moob lug ntseeg Vaajtswv, yog peb tsi noog Tswv Yexus lug, Moob coob coob yuav poob ntuj tawg taag le.  Jesus said, go and I will be with you.   God bless

Child of God

 • Guest
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #23 on: November 18, 2011, 05:24:41 PM »
xwbhwb,

Thov txim tsis tau nyeem nej cov lus tas tas, tiamsis cia kuv sau li kuv xav thiab seb puas yog.  Tsis yog los, nej pab kho thiab ntxim rau or delete tawm. 

Koj lub topic no mas tseem ceeb heev nyob rau ib tug ntseeg Vajtswv lub neej (or lub siab).  Ib tug ntseeg ua tsis muaj qhov no nyob hauv nws txog kev ntseeg ces kuj txhais tau hais tias nws kev ntseeg tuag lawm.  Ib yam li lub Church uas tuag lawm thiab, vim tsis muaj kev loj hlob rau txoj kev ntseeg thiab xa txojmoo zoo.  Lub topic no kuv yeej xav tau los lawm ntev heev. 

Kuv xav hais tias yog tus ntseeg twg nws tsis npaj ua qhov no ces 1) nws saib Vajtswv li dejnum tsis muaj nqis, 2) nws lam los koom pawgntseeg kom txhob tau ua neeb ua yaig xwb, 3) nws saib nws tug kheej tsis muaj nqi los yog saib Tswv Yexus tsis rau nqi.

John 3:16 Tswv Yexus twb "set peb free from our sins."  Now, peb twb txhais yuav Tswv Yexus ua peb tus Cawmseej lawm.  Tsimnyog peb saib Tswv Yexus muaj nqi ib yam li peb tus BOSS tom company es txhob pheej make excuse.  Nws twb save peb lawm.  Thiab peb twb lees paub hais tias Tswv Yexus twb yog peb tus Cawmseej (Saviour).  But peb pheej make excuse.
Feem ntaus peb ua dejnum ces yog ua mus ua los hauv church thiab tom xh tsev xwb nrog rau cov tswvcuab. 

Kheev lam peb lam faib tau sijhawm coj mus ua rau sab outside tej zaum yuav xa txojmoo zoo mus txog tus need kev caum dim heev.  Tseeb tiag peb yeej faib tau sijhawm mus, but peb forgot that this is important as a Christian believer.
Qhov yuav pab tau cov tsis tau hnov Vajtswv yog qhia txog Tswv Yexus txoj kev caum dim, thiab nws txog kev hlub.Don't compare religion when you are doing God's work as a messenger!  People don't want to see the different.  They want to know why you believe God and how can God help them.  Also, it is not appropirate to teach other things as God's messenger, but only Jesus Christ.    I hope this make sense to all of you.  Thank you.

In his name...will thy kingdom come...amen
Child of God

 • Guest
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #24 on: November 18, 2011, 06:42:12 PM »
Ok, tsam no kuv nyeem nej li tas lawm.

Kuv xav hais tias nej txhua tus muaj knowledge, experience, and also kub siab lug.
I want to tell you all that now is the time for you to witness the gospel to all, not your church, or your pastors, but you.

Nej twb tsis ntshai tuaj debate, argue, or encourage in this forum.  Why are you afraid to do it outside?  Why do you defeat yourself when there is no enemies?    Ua ntej nej mus nej twb defeat nej tus kheej hais tias luag ntse thiab txaus ntshai heev lawm.  Cov brothers, nug koj tug kheej, cov tswvyim thiab experience Vajtswv tau muab rau koj tsis ntse lov? Vim li cas nej twb txhawj ua ntej lawm mas?   Be brave God will give you the right tool when you need it.  Yog nws muab tools ntau ntau rau koj nthse koj haj yam yuav tsis paub siv.   Nej hais puas yog mas?   But I believe God given you enough tools and skills to start, so don't over carry tools that are not needed. 

Vajtswv twb muab tswvyim pub npo rau nej lawm, today.   And who do you think God will send?  I believe is you guys.  Don't you think so?   Tsis yog lam tau lam hais but kuv xav tias Vajtswv twb muab tswvyim txaus rau nej pab no lawm nas.  Think about that!

Now, define kev hlub and kev caum dim, then you got all the tools and skills to be ready.  This job is for you.

Tseeb tiag lawv thiab yus yeej ntse ib yam xwb cov brothers, but lawv believe lawv tus kheej and lawm txoj kev ntseeg and you don't because you are not sure if God is going to back you up.  Kev xa txojmoo zoo tsis yog koj ncaj nraim mus qhia cov tom office hmoob 18 xeem, but go to the poor, the sick, the need help, and cov menyuam ntsuag.   

Cov brothers, peb muaj ib co hmoob txom txom-neym nyob lub tebchaws meskas, tsis hais laos, thailand, vietnam, or other countries.  Nej ua zoo saib nej yuav pom, es thaum nej pom lawm, nej yuav los kuag muag why ualicas yog nej cov hmoob, especially the kids thiab cov laus es tsis paub abtsis.  Lawv niam lawv txiv tsis paub tu lawv mus school los hnav the same clothe for weeks vim hais tias lawv niam thiab txiv tsis paub txog txoj kev caum dim, es lawv ev tsis taus lawv lub nra lawm los lawv uv thiab ev tag zog li.  My prediction, there will be more kev txomnyem los raug peb haiv hmoob vim peb tsis muaj teb muaj chaws.  Peb yog luag li tub tes tub taw xwb.  Nej xav puas yog?

Ntau lub kooshoom ua yog cov tsis ntseeg tau tsim tsa los pab peb haiv neej hmoob.  Yog li ne peb cov ntseeg yuav ua  abtsis mus caum, pab, thiab hlub peb haiv hmoob besides ua Church xwb?   Thov nej xav!  Peb twb yog tus yuav ua thawj rau txoj kev hlub.  Why we do it last?   Tsis yog hais phem tiamsis xav kom peb xav deb deb rau txoj kev hlub thiab kev caum dim rau peb haiv hmoob.   Kev xa hmoo zoo yog pib los ntawm kev qhia kawm ntaub kawm ntawv, thiab kev noj qab haus huv, thiab kev hlub tshua txog cov txomnyem hauv peb ze peb zos.  Thaum luag pom peb txog kev hlub, luag yuav xav paub txog peb txoj kev ntseeg - peb tus Vajtswv.  Cov neeg meskas tau ua lino lawv haiv neej tiag li vammeej. 

How it all started:

The Alliance movement began in the 1880s when our founder, Dr. A.B. Simpson, witnessed the physical and spiritual plight of New York City’s homeless, downtrodden, and marginalized populations.

Moved by his great love for Jesus and lost people, Simpson devoted his life to sharing Jesus’ light—in word and deed—with the city and, ultimately, the nations.

Dr. A.B. Simpson lub zeem muag yog pib los ntawm kev hlub cov txomnyem.  Yog peb ua li nws lub zeem muag rau peb haiv Hmoob yuav zoo heev li.

Ua tsaug ntau qhov twg tsis yog los thov nej zam txim.

In Jesus name...amen
« Last Edit: November 18, 2011, 07:11:31 PM by Child of God »

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #25 on: November 18, 2011, 08:51:19 PM »
Child of God,

I thank you very much.  Koj lub sab zoo le kuv lub, koj kev xaav zoo le kuv kev xaav, koj has tau zoo kawgnkaus le lawm.  Kuv xaav tas suavdlawg tsi have to argue anymore.  Kuv tub pib tshaajtaw txujmoo zoo thaum hluas lug lawm, kuv xaav kuas txhua tug ntseeg moog ua timkhawv txug txujkev cawm dlim rua nwg tej relative, friend and moog rua cov Moob nyob huv yug lub zej lub zog.  Thaus koj qha Vaaj Ntsujplig yuav paab koj, nwg yuav ua rua koj ncu hab muab tau tej nqai Vaajlugkub kws koj tub nyeem lug lawm coj lug qha cov tuabneeg ntawd, nwg lomzem hab muaj kev zoo sab hab muaj kev hlub nrug.  Tam twg kuv tseem muaj txujsa ua neej nyob thov Vaajtswv paab saib kuv yuav coj tau pistsawg leej lug ntseeg Vaajtswv.

Yauhaas 20:21 "...Leej Txiv khaiv kuv lug lecaag, kuv yuav khaiv mej moog ib yaam nkaus le ntawd."  Lu lug kws has tas, (Mej) Yog cov ntseeg Yexus txhua tug.  Txij nuav moog peb cale moog tshaajtawm nawb, you can not make excuse.  God bless

Nyajkab

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 807
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #26 on: November 18, 2011, 08:57:30 PM »
Child of God ed...peb tib co niag tais tais caus, tub tub nkeeg xwb es yuav ua le caag tshais tau yug ob txhais ko taw moog  nkaag rua luag lwm tug lub qhov rooj naj!  Whether xf, txwjlaug nor members are looked alike.  We have full mouth of words to say but no one is taking action so far.  Kev tshaj tawm tsis yog nyob huv cyber space nuav, tsis yog nyob huv tsev, tsis yog nyob saum txaaj kuas it is in the field.  Has txug qhov koj nug has tas what can we Christian do to help the poor? Yog peb muaj txuj kev hlub....the true love tag mas loj npaab ntshuas pib tej koom hum charity or shelter paab cov tuab neeg txom nyem mas yeej tau kawg los mas kuas leej twg txhaj le kaam faib nwg lub sij hawm maj? I don't think anyone of us is willing to sacrifice our time and life to deal with these issues. Each of us have our own concerns to deal with and even tug puav thawjcoj kws nwg naj nub encourage kuas moog tshaaj tawm los tub yog has lug xwb, not even move an inch in term of spreading the gospel.  Nub twg yog pum result lawm mas maam le count, but today let's say some of us only dream and wish to see it to be happened. Nuav mas yog has le kuv qhov muag pum naj nub nuav nyob rua txhua lub community kws peb cov ntseeg nyob xwb ov.   

zoye

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 223
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #27 on: November 19, 2011, 02:56:54 PM »
nyob zoo txhua tug kuv xaav kuas mej txhua tug kws muaj tswvyim kev txawj ntse paab thov Vaajtswv paab kuv kuas kuv muaj laajlim tswvyim moog qha Vaajtswv txuj moo zoo rua lub xyoo 2012 nuav kuv ntseeg tas Vaajtswv xaav kuas kuv moog vim tas nwg tseem tau xaiv kuv lug tuav teg dlejnum saib kev xaa moo zoo so please pray for me that kuas kuv yuav brave enough moog qha cov moob kws tsi tau txais txujkev cawm dlim coob coob kws yog huv peb lub zej zog nuav.

Nyajkab

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 807
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #28 on: November 19, 2011, 08:14:15 PM »
zoey,

Koj nyob rua pawg ntseeg twg puas yog kuv pawg nib? Yog tas yog nua kuv txaus sab moog tiv thaiv koj hab ntaag. Thaum luag txhub dlev caum wb los kuv le tiv, thaum luag xuas qws caum los kuv le maam txheem. Zoo sab koj yuav nqeg teg tag tag le, ca sab tas your action will be fruitful rua koj teg num. Kuv le thov Vaajtswv rua koj kuas koj ua tau sab tawv hab kuas Vaajtswv muab zoo laaj lim tswvyim pub rua koj kev moog tshaaj tawm.  Kuas xaav paub tas koj puas yog nyob huv kuv pawg ntseeg tag nas.   

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: Kev tshaajtawm Txujmoo zoo
« Reply #29 on: November 19, 2011, 09:11:01 PM »
Nyajkab

Kuv saib zoo le koj yog tug laug dlua Zoye sub, txawm meb nyob tuab pawgntseeg losis nyag nyob huv nyag pawgntseeg los thaus moog tshaajtawm meb ob leeg moog uake los yeej zoo heev.  Moog coj tuabneeg lug ntseeg Vaajtswv, txawm cov ntseeg tshab kws meb coj tau lug cuag Vaajtswv puab yuav moog meb ib tug lub church los yeej zoo, meb yuavtsum sis paab coj cov ntseeg tshab ntawd kuas luj hlub nyob huv Tswv Yexus.  Peb lub homphaj yog coj tuabneeg lug ntseeg Vaajtswv xwb.

Zoye, Kuv thov Vaajtswv paab koj kuas ua tau thawj zoo rua kev tshaajtawm txujmoo zoo nyob huv mej lub nroog kws mej nyob ko, lwm nub muaj zoo sijhawm hab yog Vaajtswv pum zoo kuv maam tuaj saib mej hab txhawb mej zug.

Nyajkab hab Zoye, meb hab cov kws nyeem peb kev sis thaam nuav thov Vaajtswv paab kuv hab, kuv yog tug pib chiv (new plant) huv peb lub nroog.  Peb npaaj sab yuav moog tshaajtawm huv peb lub nroog pib lub 12 hlis nuav moog, mej thov Vaajtswv paab peb kuas coj tau Moob huv peb lub nroog lug ntseeg Vaajtswv kuas peb muaj tug Tswv pawgntseeg tshab huv lub nroog peb nyob hab.