Author Topic: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?  (Read 601 times)

povsabqub

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 73
  • View Profile
txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« on: December 21, 2011, 01:20:35 AM »
Lu lug nug nuav zoo le nuav: muaj ib cov moog ua tuab neeg tsi zoo, ua tub saab, tub nyag, and others.. tu tu lub sab tsi xaav lug ntseeg Vaajtswv. ib cov muaj tau tug quaj puj tsi xaav lug ntseeg Vaajtswv. ib cov moog ua kev pleeg kev yig kev txhum ntau tsi xaav lug ntseeg Vaajtswv.

Yog le ntawd txhuj kev dlim txim lug tau txujsa puas muaj rua cov zoo le nuav: please share your thoghts and idea to save these people.

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #1 on: December 21, 2011, 07:04:50 AM »
Povsabqub

Tswv Yexus lug huv nplajteb nuav yog lug nrhav cov tuabneeg txhum nuav ntaag, yog yuav paab tau cov tuabneeg txhum nuav mas yuav tau muab tej zaaj kws has txug xf Paulus lub neej, tug puj Xamalis lub neej, hab tug tub kws pluj lawm lub neej coj lug qha rua cov tuabneeg nuav mas txhaj coj tau puab lug txais txujkev dlim txim.  Tabsis yog muaj cov ntseeg kws Vaajtswv tub paab puab dlim lawm, puab tseem rovqaab moog ua txuj qub kev txhum dlua nua tes 50/50%  chance rua puab lawm xwb, nwg yuav nyuaj rua puab heev le lawm.  1. Nwg rov ua rua nwg tsi casab tas sov Vaajtswv puas yuav zaam txim rua nwg lawm.  2. Nyob ntawm Vaajtswv pum zoo lawm xwb.

Cov nqai Vaajlugkub has txug tug tuabneeg dlim lawm rov moog ua txhum dlua;

Exekees 18:26-28; 33:12-16, Heplais 10:26-31

Ncu ca le nuav:

1. Vaajtswv cog lug tas, txhua tug tuabneeg txhum tsi has txhum dlaabtsi los xijpeem; yog nwg tso nwg tej kev txhum tseg lug cuag Vaajtswv, Vaajtswv yuav zaam txim rua nwg huv tuabsi ces nwg dlim lawm.
2. Tug tuabneeg kws Vaajtswv tub cawm nwg dlim lawm hab Vaajtswv suav has tas, nwg yog tuabneeg ncaajnceeg lawm tabsis nwg tso lub neej ncaajnceeg tseg rov qaab moog ua txuj qub kev txhum ces 50/50% lawm xwb kws Vaajtswv yuav zaam txim rua nwg, losis yuav coj tau nwg rov qaab lug ua tuabneeg ncaajnceeg dlua.

Thov Vaajtswv paab suavdlawg

Nyajkab

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 807
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #2 on: December 21, 2011, 08:43:31 AM »
Yog paub has tas muaj kev txhum es lug leeg txim tes Vaajtswv yuav zaam txim tau rua, kuas kuv saib mas cov tuab neeg koj has koj yeej tsis tau kaam lug leeg puab lub txim le. Feem ntau mas puab yeej tseem xaav xaav pw nrug txuj kev txhum vim txuj kev txhum hov muab puab qhwv taag lawm tes puab lub sab yeej cig ntsaa ab rua yaam hov xwb (pev le yuav nam yaus, thaam hluas nkauj los sis lwm yaam kws dlib tau tuab neeg lub sab muag zooj nyoos yaam caaj caaj). Tsawg tug mas puab txhaj le kaam lug txais yuav Tswv Yexus.

xwbfwb, kuv tsis paub has tas sov koj nqaaj lug nuav "puab tseem rovqaab moog ua txuj qub kev txhum dlua nua tes 50/50%  chance rua puab lawm xwb, nwg yuav nyuaj rua puab heev le lawm." yog koj le lug xwb los yog koj muab huv Vaajlugkub lug. Taam le kuv xaav xwb Vaajtswv yuav tsis muab statistic lug ua ib tug cam rua tuab neeg taug or I could be wrong. Lu lug nug mas yog tas if Vaajtswv muab 50/50% nuav ntshai tuab neeg yuav ua kev txhum kuas ua txhum tsawg kuas Vaaj tswv tseem muab 51% rua puab. 

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #3 on: December 21, 2011, 09:33:40 AM »
Ca kuv muab qee nqai Vaajlugkub mej nyeem: 1 Yauhaas 5:16-17,  Yakaunpaus 5:19-20.
Lu lug kws has tas, 50/50 txhais tas, tej tug muaj chance lawv le Yakaunpaus 5:19-20, tej tug kuj tsi muaj chance le lawm yaam le 1 Yauhaas 5:16-17 tug kws ua txhum kws Yauhaas has tas peb tsi taag thov Vaajtswv rua nwg lawm ruaqhov nwg qhov kev txhum ntawd yuav coj nwg moog raug kev puam tsuaj.  Exekees 33:12,18 Zoo le tug nuav tsi muaj chance lug hloov dlua sab tshab lawm, ruaqhov nwg lug los nwg yeej tsi casab tas sov Vaajtswv puas zaamtxim rua nwg.  Qhov kuv post ua ntej nuav mas yog qha rua cov kws tsi tau paub kuas puab muaj vaam lug txais yuav txuj kev cawm dlim,  hab qha rua peb cov ntseeg kuas ceevfaaj tsi xob rov moog ua txhum dlua.  Yog peb totaub lawm ces nrhav kev paab lwm tug xwb.  Exekees tshooj 3, 18, 33  Vaajtswv has tas, peb yog cov tub faajxwm, yog peb tsi qha tes peb muaj txim nua ov.

God bless

Dlim lawm xwb

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 303
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #4 on: December 21, 2011, 10:25:44 AM »
Lu lug nug nuav zoo le nuav: muaj ib cov moog ua tuab neeg tsi zoo, ua tub saab, tub nyag, and others.. tu tu lub sab tsi xaav lug ntseeg Vaajtswv. ib cov muaj tau tug quaj puj tsi xaav lug ntseeg Vaajtswv. ib cov moog ua kev pleeg kev yig kev txhum ntau tsi xaav lug ntseeg Vaajtswv.

Yog le ntawd txhuj kev dlim txim lug tau txujsa puas muaj rua cov zoo le nuav: please share your thoghts and idea to save these people.

Povsabqub,

Kuv tsi totaub koj lu lug nug zoo pistsawg... ca kuv has saib teb puas tau koj.  Vaajtwv leej tub yeej yog lug tuag txhwv tug tuabneeg kws muaj lub neej zoo le koj has ntaag, tabsis yuav yog nwg leeg nwg txujkev txaug kev txhum.  Yog tuabneeg (txawm yuav muaj kev txhum luj & miv) tsi lug txais yuav Vaaj Yexus, tug ntawd yeej yuav  tsi dlim (Acts 4:12).

Dlim lawm xwb

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 303
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #5 on: December 21, 2011, 10:51:32 AM »
2. Tug tuabneeg kws Vaajtswv tub cawm nwg dlim lawm hab Vaajtswv suav has tas, nwg yog tuabneeg ncaajnceeg lawm tabsis nwg tso lub neej ncaajnceeg tseg rov qaab moog ua txuj qub kev txhum ces 50/50% lawm xwb kws Vaajtswv yuav zaam txim rua nwg, losis yuav coj tau nwg rov qaab lug ua tuabneeg ncaajnceeg dlua.

Xf.,

Ua tsaug koj siv sijhawm tuaj nrug peb sis thaam hab txhawb peb txujkev ntseeg hab qha ntau yaam zoo rua peb suavdlawg.  Thov Vaajtswv foom koobmoov zoo rua koj.

Koj has tas zoo kawg lawm, kuv tsuas xaav ntxiv ob peb lu lug clarify xwb tej koj tub has lug lawm xwb.  Koj paab saib saib puas yog hab.

The work of salvation (kev cawm dlim/dlim txim) yog Vaaj Yexus ib leeg ua tau hab tub ua tav lawm, thaus peb txais yuav qhov ntawd (receive by faith), Vaajtswv credit our account with "righteousness"--not because we are good enough, but because Christ had paid the penalty for our sins, AND because Christ's atonement is "once for all sins" God no longer counts our sins (past, present, or future).   SO, even if we continue to sin (even when our goal should be not to), God just doesn't count them anymore, UNLESS we "grieve the Holy Spirit".

Has txug ntawd 50/50 kws yuav rov lug cuag tau Vaajtswv, yog Vaaj Ntsujplig ncaim nwg lawm... Vaajlugkub yeej has meej heev--yeej tsi tau le lawm.

MyLifeIsInHim

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #6 on: December 21, 2011, 01:13:07 PM »
Vajluskub qhia hais tias txhua tus puav leej ua txhaum. Tsis yog cov uas zoo li koj piav thiaj need kev cawmdim xwb. Neeg ntiajteb need kev cawmdim.

Tus menyuam yug kiag los thiab nws yeej tsis tau ua ib qhov phem txog hnub nws paub qhov phem thiab qhov zoo, nws need kev cawmdim ib yam.
I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing.

John 15:5

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #7 on: December 21, 2011, 01:23:50 PM »
Dlim lawm xwb

Ua koj tsaug os, koj has yog kawg le lawm.  Thov Vaajtswv paab kuas tej kws peb sis thaam nuav paab tau suavdlawg lug cuag Vaajtswv hab paab tau suavdlawg ceevfaaj ua lub neej ntseeg zoo moog txug nub kawg.

God bless

MyLifeIsInHim

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #8 on: December 21, 2011, 01:27:13 PM »
Quote
SO, even if we continue to sin (even when our goal should be not to), God just doesn't count them anymore, UNLESS we "grieve the Holy Spirit".

"continue to sin" is grieving the Holy Spirit.
I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing.

John 15:5

Dlim lawm xwb

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 303
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #9 on: December 21, 2011, 11:19:19 PM »
Quote
SO, even if we continue to sin (even when our goal should be not to), God just doesn't count them anymore, UNLESS we "grieve the Holy Spirit".

"continue to sin" is grieving the Holy Spirit.

I think we are understanding "continue to sin" differently.  If there is no repentance and a person continues to sin, then yes it would grieve the HS.  However, we all continue to sin even after committing our life to Christ and according to Matt. 12:31-32 ("Every sin and blasphemy will be forgiven men, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven) not all sin directly results in grieving the Holy Spirit.


povsabqub

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 73
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #10 on: December 24, 2011, 06:21:29 PM »
kuv zoo sab ua Xf. hab mej txhua tug tsaug kws tau muab txuj kev txhawb zug hab ntau yaam tswv yig rua peb suavdlawg tau coj lug sib thaam
uake. Xwb fwb koj has tas koj xaav paub saib leej laug le caag nua. Kuv muaj 51 xyoos lawm. kuv yuav hu koj ua tij laug.
God bless.

xwbfwb

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 606
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #11 on: December 24, 2011, 08:59:06 PM »
Tug kwv Povsabqub, Thov Vaajtswv foom koob moov rua koj kuas noj qaab nyob zoo, paab koj lub neej rua yaav tomntej kuas ua tau rua Vaajtswv tau koobmeej.  Thov Vaajtswv nrug nraim koj hab koj tsev tuabneeg.

Kuv tug nam xf nwg noobnyoog 51 ib yaam le koj hab.

Praise God

MyLifeIsInHim

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #12 on: December 25, 2011, 10:27:21 PM »
Quote
I think we are understanding "continue to sin" differently.  If there is no repentance and a person continues to sin, then yes it would grieve the HS.  However, we all continue to sin even after committing our life to Christ and according to Matt. 12:31-32 ("Every sin and blasphemy will be forgiven men, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven) not all sin directly results in grieving the Holy Spirit.

A true Christian does not continue to sin. Don't think we can commit adultery, repent and continue to commit adultery again. Jesus said to the woman, "Go and sin no more". Continue to sin is blasphemy against the Spirit.
I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing.

John 15:5

Dlim lawm xwb

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 303
  • View Profile
Re: txhuj kev dlim txim lug tau txujsa for who?
« Reply #13 on: December 27, 2011, 10:31:43 PM »
A true Christian does not continue to sin. Don't think we can commit adultery, repent and continue to commit adultery again. Jesus said to the woman, "Go and sin no more". Continue to sin is blasphemy against the Spirit.

Yes, but is any Christian perfect?  Even if he/she repents of one sin, he/she still commits another (Even Paul says so of himself).  That's what I'm talking about.