top of page

CAW KOJ LUG UA IB FEEM“43…Nwg moog pum Filis hab nwg hu Filis has tas, "Koj ca le nrug kuv moog! 45 Filis moog has rua Nathana-ees has tas, "Peb tub ntsib Yexus kws yog tuabneeg Naxales kws yog Yauxej tug tub kws Mauxes sau has txug nwg huv phoo ntawv Kevcai hab cov kws cev Vaajtswv lug sau has txug nwg lawm. “Nathana-ees nug Filis has tas, "Puas muaj ib yaam dlaabtsi zoo kws tuaj huv lub nroog Naxales tuaj? " Filis teb has tas, "Koj ca le tuaj saib maj" Yauhaas 1:43-46


Thaum tug Tswv Yexus moog pum Filis hab caw Filis has tas “Koj ca le nrug kuv moog” thaum Filis nov dlheev Tswv Yexus lub suab caw, Filis ca le zoo sab hlo nrug tug Tswv Yexus moog ua nwg le thwjtim. Thaum Filis moog pum dlheev Nathana-ee, nwg maaj nroog qha Nathana-ee txug tug Tswv Yexus hab caw Nathana-ee “koj ca le tuaj saib maj” nuav yog moog coj lwm tug lug ua ib feem nrug tug Tswv Yexus.


Thaum Vaajtswv caw koj hab kuv lug ua ib feem nyob rua huv nwg lawm, Vaajtswv yuav siv peb hab muab sijhawm (opportunities) rua peb moog caw hab coj peb tsev tuabneeg, cov txheebzes, cov phoojywg, cov ua dejnum nrug koj, hab lwm tug kws nyob ib ncig ntawm koj hab kuv lug ua ib feem nyob rua huv tug Tswv Yexus, ib yaam le Filis moog coj Nathana-ee.


Yog le koj puas nov Tswv Yexus lub suab caw koj has tas “Koj cas le nrug kuv moog”?

Koj puas kaam moog caw lwm tug has tas "Koj ca le tuaj saib maj"?

"Puas muaj ib yaam dlaabtsi zoo kws tuaj huv lub nroog Naxales tuaj? Muaj. Yog tug Tswv Yexus ntaag, Emanu-ees, “Vaajtswv nrug peb nyob” Thov tug Tswv Yexus muab peevxwm rua koj hab kuv kuam peb yuav ua tau ib yaam le Filis moog caw lwm twg lug ua ib feem nyob rua huv Tswv Yexus.


Thov Vaajtswv:

Tug Tswv Yexus, ua tsaug kws koj tau cawm kuv lug ua ib feem nyob rua ntawm koj, thov koj muab lub sab hlub lwm tug hab muab peevxwm rua kuv moog caw hab coj lwm tug lug ua ib feem nyob rua huv koj. Ntawm tug Tswv Yexus lub npe, Amen!


 

Kay Xiong (N. Kx. Nchaiv Pov Xyooj)


Kay Xiong (N. Kx. Nchaiv Pov Xyooj), has had the honor and privilege to serve the Alliance Women Ministry of the Hmong District, as an Assistant Director, Member at Large and on the Prayer Team of the Hmong District. She has also had the privilege to serve as a committee member of Children Evangelism Fellowship Ministry.


She has been happily married to Kx. Nchaiv Pao Xiong for 43 wonderful years. They are the proud parents of 6 adult children and 17 grandchildren. She enjoys spending time with her family, and also enjoys serving alongside her husband in the ministry.


As a pastor’s wife, one of her greatest joy is ministering, teaching, and mentoring women of all ages. Her ultimate goal in life is to love God, love her husband, love her children, and grandchildren

138 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page