top of page

Rooting The Church In JESUS CHRIST

Cog Pawg Ntseeg Rua Huv YEXUS KHETOS. 

“For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.   Rua qhov leejtwg yuav tuaj txhus dlua lwmtug nce tshab yeej tsi tau lawm, tsuas yog tug ncej kws Vaajtswv tau muab txhus ca lawm xwb, tug ntawd yog Yexus Khetos.

 

1 CORINTHIANS (KAULEETHAUS) 3:11

Mission/Homphaj

CHURCH MINISTRY’S  purpose is to assist, train and encourage the local churches and its leadership to establish a firm foundation in JESUS CHRIST in making a local and global impact.  CHURCH MINISTRY lub homphaj yog lug paab, cob hab txhawb cov pawg ntseeg hab cov thawjcoj kuam rhawv tau lub huavpawg ruaj huv YEXUS KHETOS es txhaj le ua tau dlejnum rua huv zejzog hab moog thoob qaabntuj.

church ministry banner1.png

CHURCH ADVANCEMENT

PAWG NTSEEG KEV LUJ HLUB

“Breathing life into the church for spiritual vitality.  Ntxiv sa rua cov pawgntseeg kuam txhawb tau cov ntseeg saab ntsujplig kuam caj sa.”

CHURCH MULTIPLICATION

KEV TSIMTSAA PAWG NTSEEG

“Establishing healthy and growing churches for worldwide impact. Tsimtsaa kuam tau cov pawgntseeg kws luj hlub hab fuamvaam kuam yuav hloov tau lub nplajteb nuav."

Life Ride Logo Transparent (002).png
LIFE RIDE 2024 BROCHURE INSIDE.jpg
LIFE RIDE 2024 BROCHURE OUTSIDE.jpg
bottom of page