top of page

"Advancing CHRIST Worldwide"

Our Mission

To know Jesus Christ; exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King; and complete His Great Commission (Peb tes haujlwm yog kom paub Tswv Yexus; txhawb nqa Nws li tus Cawmseej, tus Ntxuav Kom Dawbhuv, tus Kho tau Mob Nkeeg, thiab tus Yuav Los Ua Vajntxwv; thiab ua kom tiav Nws lo lus Samhwm).

Vision

The Hmong District will be a district that “Advances Christ Worldwide.” (HKM yuav dhau ua ib lub hauvpaus uas Coj Tau Tswv Yexus Mus Thoob Ntiajteb). The dream is that “We will be a Worldwide and Next Generations Hmong District, a Christ-Centered, family of Acts 1:8 with and for the C&MA.” We will “Advance Christ Worldwide” through …

THE DISTRICT'S 4 YEAR VISION 2019-2022

4 Year Theme Banner-NEW-1.jpg

THE DISTRICT'S 4 YEAR VISION 2023-2026

Collage.jpg
bottom of page