top of page

Hmong Bible App

For a Digital Version of the Hmong Bible
Please click below to download

 

When you download the app, you'll asked to create an account with username and password using your email. Once you've download the Holy Bible app, to read the White Hmong Bible, you'll have to select version MWW2000 and HNJ2000 for the Blue Hmong version. 

 

If you have any question, feel free to contact 

media@hmongdistrict.org
 

Yog koj yuav download phau Vajlugkub Hmoob rau koj lub foos, koj mus nias hauv qab no tau.

Thaum koj mus download qhov app uas yog hu ua “Holy Bible” lawv yuav kom koj siv koj tus email thiab ua ib tug password thiaj siv tau lawv qhov app. Thaum koj nkag tau mus rau hauv qhov app lawm, koj yuav tau mus xaiv phau Vajlugkub uas yog HKM phau.


Yog koj xav tau phau Hmoob dawb koj yuav tau mus xaiv qhov MWW2000


Yog koj xaav tau phoo Moob leeg koj yuav tau moog xaiv qhov HNJ2000


Yog koj tsis totaub lossis muaj lus nug sau ntawv rau Xh. Zam Nkaub Tsab ntawm media@hmongdistrict.org

bottom of page