top of page

Kuv Tsis Ntshai Lawm

Updated: Feb 16, 2021


Kuv yog ib tug ntxhais uas ntshai dab thiab neeg tuag heev. Peb tuaj nyob rau lub yeej thojnam tawgrog Nongkhai Refugee Camp, Thailand thaum xyoo 1976. Lub sijhawm cov Hmoob tsis tau paub Vajtswv tuag mas lawv cov qeej thiab lub nruas nrov ua rau kuv ntshai heev. Tus laus los tuag, tus menyuam yaus los tuag. Peb lub tsev nyob thiab pw yog muab ntaub thaiv thiab kem xwb. Tej thaum lawv ua ntees ze ntawm peb cov chawpw li ntawm 5 dag xwb. Lub siab tshee nyho vim Hmoob quaj thiab nyiav lawv tus tuag, ua rau kuv txias siab tshaj plaws. Txawm yuav no thiab sov npaum li cas los kuv yeej mus pw hauv kuv niam lub qhovtso thiab vov pam tobhau ib hmos.


Lub sijhawm ntawd kuv muaj hnubnyoog 12 xyoos, muaj ib tagkis kuv nrog kuv niam mus kav kiab. Kuv taij kom kuv niam yuav ib taig qe qav (nabvam) rau kuv noj, tabsi kuv niam tsis kam rauqhov peb tsis muaj nyiaj lawm. Kuv chim rau kuv niam, kuv thiaj li mus zaum nram ntug kev. Tamsim ntawd, ib lub truck ciali los ntsoo ib tug menyuam tub ua rau kuv ntshai heev, kuv thiaj sawv tsees los tsev lawm. Thaum ib tag hmo kuv hnov ib zaj nkauj hu hais tias “thaum sawvdaws tso ntiajteb no tseg, nyias yuavtsum xaiv nyias kev, muaj ib txoj dav, muaj ib txoj nqaim, seb nej yuav xaiv li cas.” Kuv paub tias zaj nkauj no yog cov Hmoob ntseeg Vajtswv zaj nkauj. Ua cas zaj nkauj no ciali nkag zws los rau hauv kuv lub siab, ces ciali ua rau kuv muaj kev kajsiab thiab ciali tsis muaj txoj kev ntshai ntxiv lawm. Kuv ciali nco tau 2-3 nqe ntawm zaj nkauj no thiab lub suab rau hauv kuv lub siab tsis ploj. Kuv nyiam zaj nkauj no heev li. Tagkis sawvntxov ntawd kuv mam paub tias yog tus menyuam tub uas tsheb tsoo naghmo lub ntees. Kuv xav tias ua cas cov ntseeg Vajtswv tuag es ho tsis muaj qeej nruas li. Thiab lawv tuag tsis txaus ntshai pestsawg. Tsis ntev tomqab ntawd ces peb txawm tuaj rau tebchaws Amelikas lawm. Kuv pheej xav tias yuav ua cas kuv thiaj yuav mus nrhiav tau zaj nkauj no vim kuv nyiam heev. Peb tuaj nyob rau lub nroog San Diego, California, xyoo 1976. Thaum lub 9 hlis xyoo 1976, Kl. Ntxoov Yaj Hawj thiaj li tuaj thauj peb cov menyuam Hmoob mus church. Kuv niam haistias peb tuaj tebchaws no peb ua tsis tau neeb lawm ces nws kam cia peb cov menyuam mus church tabsis nws tsis mus. Thawj hnub uas peb mus txog rau hauv church kuv txawm hnov pawgntseeg coj sawvdaws hu zaj nkauj uas kuv niajhnub nrhiav ntawd, ua rau kuv zoosiab heev thiab rovqab ua rau kuv muaj kev kaj siab (peace). Kuv ciali mus lub church ntawd los txog rau niajhnub no. Kuv yog ib tug uas tsis nyiam Hmoob ntseeg Vajtswv thiab tsis nyiam kev ntseeg Yexus thaum tseem yau. Kuv tau tawmtsam txoj kev ntseeg Yexus thiab thuam cov menyuam Hmoob ntseeg Yexus heev. Vajtswv tau hlub kuv thiab hu kuv los ntawm zaj nkauj thiab tus menyuam tub Hmoob txojkev tuag. Kuv yog ib tug neeg txhaum tsis tsimnyog ib tug yuavtsum tuag es kuv thiaj los paub Yexus. Vim txojkev hlub, Vajtswv cawm kuv thiab tso kuv dim ntawm dab ntxwgnyoog lub voj hlua. Hnub no kuv ntseeg thiab txais yuav Yexus los ua kuv tus Tswv Cawmseej lawm es kuv thiaj li tau los ua Vajtswv tus menyuam. Thov qhuas Vajtswv. Kuv tsis ntshai lawm os cov phoojywg. Niamno kuv hnov tej qeej thiab nruas nrov los kuv tsi ntshai lawm. Kuv mus xyuas tej kwvtij neejtsa tuag los kuv nco ntsoov Vajtswv rau hauv kuv lub siab tias kuv yog tus ntseeg lawm. Vajtswv nrog nraim kuv txhua txoj kev uas kuv mus. Vim Vajtswv hlub kuv kawg nkaus li kuv thiaj niajhnub xyaum mloog Vajtswv lus thiab ua rawsli Vajtswv Txojlus qhia. Dhau no, kuv yog ib tug uas niajhnub ua Vajtswv li haujlwm pab kuv pawgntseeg. Kuv tsis ntshai lawm vim kuv tus Vajtswv pab kuv. Kuv pw tsis vov pam tobhau lawm. Vajtswv txojkev cawm dim mas muaj tiag tiag li. Thov caw nej los ntseeg tus Tswv Yexus. Hnub kawg peb thiaj yuav tau mus nrog Vajtswv nyob uake rau saum lub ntuj ceebtsheej qhov chaw tauzoo. Yuav tsis hnov tej suab qeej suab nruas, tej suab quaj suab nyiav ntxiv lawm. “Rau qhov saum lub ntuj ceebtsheej uas Vajtswv npaj rau cov ntseeg mus nyob yuav tsis muaj txoj kev txhawj kev ntshai, kev quaj los kuamuag, tsis muaj kev ploj kev tuag, tsis muaj kev ntxhov siab thiab tsis muaj kev mob kev nkeeg ib zaug ntxiv li lawm.” Tshwmsim 21:3-4

 

Bouaka (N. Kx. Txawj Teeb) Vang


Bouaka (N. Kx. Txawj Teeb Vaj) and her husband, Cherteng (Kx. Txawj Teeb), have served together in San Diego Hmong Alliance Church, Central Grace Hmong Alliance Church and Sacramento Hmong Alliance Church since 1992. Through the years, Bouaka has served in the women ministries, discipleship ministry, youth ministries, senior ministries and as an advisor. Bouaka is also a workshop speaker for the Hmong District Alliance Women. Bouaka and Cherteng currently reside in Sacramento, where Cherteng serves as the Senior Pastor for Sacramento Hmong Alliance Church. They have three sons, two daughter in laws and four grandchildren.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page