top of page

Stories From The Field: Hands of HonorHANDS OF HONOR Zaj Hais Txog Fatim – Ntu Ib


Sau los ntawm ib tug ua haujlwm rau Koomhaum Qibsiab nyob Africa Sab Hnub Poob


Fatim yug los ntawm ib leej niam muaj kaum tsib xyoos thiab tsis tau muaj txiv. Nws raug muab pub rau nws tus txiv ntxawm thiab raug tu los ua ib tug qhev nyob nrog nws tus txiv ntxawm. Nws tsis tau txais lub meejmom sib luag li cov menyuam nyob hauv lub tsev nrog nws thiab tsis raug saib muaj nuj nqis li lawv.

Fatim muaj 14 xyoos thaum nws tus txiv ntxawm yuav tau nws tus pojniam thib ob. Nws raug ua haujlwm ob npaug thiab cov pojniam sib txeeb nws.


Mah, Fatim niam yeej tseem tsis tau hla dhau txojkev txajmuag vim hais tias nws tau yug ib tug menyuam los ntawm kev tsis muaj txiv thiab tau raug thuam los ntawm feem coob ntawm nws tsevneeg. Thaum nws muaj hnub nyoog li 20 tawm xyoo, nws khiav mus nyob rau lub tebchaws Senegal mus qhib ib lub chaw noj mov nyob rau ib qhov chaw txomnyem uas yog nyob rau lub zos Dakar. Mah noog moo txog nws tus ntxhais thiab mus saib nws ob peb zaug ntawm ob peb xyoos dhau los thiab yeej pab kom Fatim muaj nraim nws tus xovtooj.


Thaum txhua yam mus tsis tau zoo rau Fatim, nws hais mus qhia rau nws niam. Mah tau nrog nws tsevneeg tham kom cia Fatim los nrog nws nyob. Nws tseem tau rov qab mus rau lub tebchaws Mali mus nrog nws tsevneeg tham tim ntsej tim muag txog qhov nov. Txawm li ntawd los, lawv tsis kam cia Fatim mus nrog nws nyob thiab lawv txiav tu ncua tsis pub muaj kev sib txuas lus ntawm nws thiab nws tus ntxhais.

Fatim rau siab ntso nrhiav thiab nws kuj nrhiav tau ib txojkev sib tham tau nrog nws niam los ntawm ib tug phoojywg. Ib zaug ntawm ib lub limtiam, nws raug tso cai mus tom lub tsev kawm ntawv Koranic, thiab nws kuj siv nws tus phoojywg lub xovtooj hu rau nws niam. Fatim thiab nws niam thiaj li tawm tau ib qhov kev pab kom nkawd tau nyob uake.


Ua zoo li nws yuav mus kawm ntawv li txhua txhua hnub, Fatim tawm hauv tsev tiamsis nws caij lub tsheb ntiav mus rau tom qhov chaw tos npav thaum tsis muaj neeg pom nws. Mah tau xa nyiaj caij npav rau nws los ntawm nws tus phoojywg thiab npaj rau Fatim tuaj mus rau Dakar nrog ob tug tibneeg uas nws paub nyob hauv lub npav. Zoo li txhua yam npaj yeej mus tau zoo heev li yam yuav tsis muaj teebmeem txog thaum ntawm ciam teb Senegalese.


Fatim raug ncaws tawm hauv lub npav thiab tsis pub nkag mus rau hauv Senegal vim nws tsis muaj ntaub ntawv. Ob tug pojniam uas nrog nws caij npav pab tsis tau nws, tiamsis nkawv qhia nws lub se blub npav twg nws yuav tau caij thiaj coj nws rov qab mus rau Mali.

Fatim ntshai heev txog qhov nws yuav tau rov qab mus. Nws tus txiv ntxawm yog ib tug neeg ua nruj ua tsiv, thiab nws ntshai tus txiv ntxawm heev vim nws twb tau sim khiav tawm hauv tsev mus ib zaug lawm. Thaum yuav tsaus ntuj muaj ib tug txivneej pom Fatim txojkev nyuaj siab thiab thiaj li pab nws. Vim tsis muaj lwm txojkev lawm, Fatim thiaj tau nrog tus txivneej no mus. Tus txivneej cia nws siv nws lub xovtooj hu nws niam nyob rau Dakar thiab qhia txog qhov tshwm rau nws no. Tus txivneej hais rau Mah tias nws yuavtsum tau xa $120 rau nws mas thiaj li yuav ua tau Fatim cov ntaub ntawv.

Kuv tau txais ib tsab xovtooj los ntawm Mah thaum tseem ntxov heev nyob rau tagkis ntawd; nws ntxhov siab heev txog qhov kuv yeej tsis nkag siab yam nws hais rau kuv li. Nws piav rau kuv hais txog qhov tau tshwmsim thiab qhia kuv tias nws tsuas muaj ib nrab ntawm qhov nyiaj rau Fatim cov ntaub ntawv xwb thiab nws thov kuv pab txais qhov nyiaj nws muaj tsis txaus. Kuv txhawb nws meej kom nws tsis txhob txhawj peb mam pab thiab wb tau los thov Vajtswv uake rau Fatim txoj hau kev kom tsis txhob muaj teebmeem.


Mah tau xa qhov nyiaj mus rau tus txivneej uas nws tsis paub li tom ciam teb, thiab cia li ntsiag to li tau ob hnub. Koomhaum Niamtsev Qebsiab nquahu koj los koom tes nrog Hands of Honor los ntawm nej txojkev thov Vajtswv thiab kev pab nyiaj txiag. Peb tau npaj lub homphiaj kom nrhiav tau $25,000 los pab rau Hands of Honor nthuav lawv txojkev pab rau cov ntxhais tseem hluas hluas nyob rau West Africa. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib ntawmwww.alliancewomen.org/give.


For English:

Hands of Honor 2 Eng
.pdf
Download PDF • 140KB

 


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page