top of page

Stories From The Field: Rain AllianceRAIN ALLIANCE


Kev hloov ntawm ib tug tuabneeg kws yug tsis paub lug ua ib tug phoojywg


Sau lug ntawm Irma Chon, RAIN Alliance, Hilliard, OH


Txij le thaum 2010, Cornerstone Christian Fellowship (CCF), ib pawgntseeg C&MA nyob huv Hilliard, OH, tau cev teg moog paab cov tuabneeg pluag, cov tuabneeg tsiv teb tsiv chaw, hab cov tuabneeg tawg rog. Peb muaj ib paab tuabneeg kws siv puab lub sijhawm tsim kev sib raug zoo hab muaj kev paab cov tuabneeg kws ntsib kev txomnyem.


Kuv yog ib tug ntawm paab txais tog qhua kws tau txais ib tsev tuabneeg tuaj tim Afghanistan tuaj. Kuv txaus sab qha txug kuv kev ua num nrug peb cov phoojywg Afghan kws Vaajtswv xaa rua peb. Kuv yog ib tug kws tau ntsib tsev tuabneeg nuav thaus lub kaum ob hlis ntuj thaum puab tuaj txug huv lub tsev Vaajtswv muab pub rua puab.

Thaus peb cov phoojywg Afghan tuaj txug huv puab lub tsev, peb suavdlawg luag ntxhi. Peb zoo sab hab txaus sab ntsib puab! Tabsi, tsev tuabneeg muaj kev ntshai, kev ceeb sab hab kev txhawj. Thaus peb nkaag rua huv tsev es moog saib cov chaav ib chaav dlhau ib chaav, cov mivnyuas cale tsis ntshai lawm thaus puab pum cov khoom “uasi” rua puab. Puab cov ntsej muag luag ntxhi thaus puab pum cov phoo ntawv siv xim kes, tsev uasi, naab aub ntawv, hab khoom siv rua tom tsev kawm ntawv. Ua ntej peb xaav txug, puab dlha lug khawm peb!


Tug txhais lug hab kuv wb coj cov nam txiv moog ncig lub tsev. Peb nqaa cov khoom tseem ceeb ib yaam le lub qhov rooj, cov qhov rais, lub qhov cub, lub tshuab ntxhua khaubdluag hab lwm yaam. Taam sim hov, cov namtxiv ua tea hab ua tau ib phaaj txiv ntseej rua peb noj. Puab ua peb tsaug lug ntawm kev noj mov!

Thaus peb tseem ua haujlwm tom tsev ua noj, kuv uasi nrug cov mivnyuas mas ua rua puab zoo sab hab luag ntxhi. Lub sijhawm ntawd, cov nam txiv tsi tau xaav pub kuv moog tsev. Kuv paub has tas tsi yog puab txaus sab rua kuv xwb tabsis puab tau saaj Vaajtswv txuj kev hlub hab tau nov peb tug Vaajtswv Vaaj Leejtxiv has tas “txais tog mej lug tsev.”


Txij thaus peb sisntsib lug lawm, kuv muaj feem moog paab puab ntau zag ntxiv. Lub lim tam dlhau lug, kuv moog paab leejnam siv lub tshuab ntxhua khaubdluag. Thaus kuv moog txug tom puab tsev, nwg kuj tsi totaub meej txug kev siv lub tshuab. Nwg tso tau ib cov dlej rua huv lub tshuab ntxhua khaubdluag hab tseem muaj ib pawg khaubdluag ntub ntub dlej nyob ntawm saab hab.


Nwg los tsi paub lug Aaskiv hab kuv los tsi paub lug Urdu. Lub xuvtooj app los txhais tsis tau cov lug wb xaav kuas txhais. Txawm wb thaam tsi tau lug uake los wb kuj cale luag ntxhi hab tau sis qha lug ntawm nqeg teg ua. Yog le ntawd, tug namtsev txhaj le paub siv nwg lub tshuab ntxhua khaubdluag lawm. Wb muaj kev sis raug zoo thaus wb ob leeg kawm ua haujlwm uake.


Kuv txaus sab has tas Vaajtswv tau siv kuv qha Yexus txuj kev hlub rua ib tsev tuabneeg tuaj lwm lub tebchaws tuaj hab Vaajtswv siv tej lub sijhawm le nuav lug hloov wb txuj kev ua phooj ua ywg lug ntawm ob tug tuabneeg kws tsi sib paub le.


Koobhum Namtsev Qebsab yeej txaus sab lug thov Vaajtswv paab hab muab nyaj paab RAIN Alliance txuj kev ua dlejnum nyob Ohio. Peb tau kom lub homphaj $25,000 lug paab cov tuabneeg poob tebchaws. Yog koj xaav koomteg rua teg dlejnum nuav, thov moog saib ntawm www.alliancewomen.org/give.


For English:

Rain Alliance 1 Eng
.pdf
Download PDF • 214KB

 


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page