top of page

Tseem Tshuav Chaw Ua Rua Tug Tswv


“Txhua yaam kws mej ua, yijmeem rau sab ntso ua ib yaam le mej ua rua tug Tswv, tsi yog ua rua tuabneeg”. Kaulauxais 3:23


Muaj ntau zag peb xaav hastas cov meejmom kws ua Vaajtswv dlejnum puv taag lawm. Ca peb nyob saib lwm tug ua xwb. Tabsis kev ua Vaajtswv dlejnum tsi yog yuavtsum tuav meejmom xwb txhaj le yog.


Vaajtswv dlejnum muaj ntau rua peb ua, hab yeej tseem tshuav chaw ntau rua peb ua Vaajtswv dlejnum nyob rua huv pawgntseeg, huv peb tsev tuabneeg, ntawm peb lub chaw ua num, hab huv lub zej zog kws peb nyob.


Kaulauxais tshooj 3 has txug lub neej qub hab lub neej tshab, hab kev sis raug zoo ntawm tug ntseeg kws muaj lub neej tshab.


Thaus peb muaj lub neej tshab nrug peb tug txwj nkawm, peb yeej tseem tshuav chaw ntau lug rhawv kuas muaj kev sis raug zoo nrug nwg. Txuj kev sis raug zoo ntawd yog txaus sab ua txhua yaam rua nwg. Cov kev txaus sab ntawd yog hlub nwg, fwm nwg, noog nwg lug, tsi ua limham rua nwg, tsi ua rua nwg chim nyobtsaam nwg tu sab hab qaug zug, hab ua peb teg num lug ntawm lub sab ncaajnceeg.


Kaulauxais 3:23 nuav yog has rua cov ntseeg txhua tug, tsi has yaam num luj, lossis yaam num miv. Yaam num raug xaiv lossis yaam num tsi raug xaiv. Yaam num kws them nqe zug lossis yaam num tsi them nqe zug. Thaus peb ua yaam num ntawd “yijmeem rau sab ntso ua” le kws Vaajtswv hu hab siv peb lug ua.


Ca peb saib Kaulauxais 3:23 uake le nraag qaab nuav:


1. Txhua Yaam Kws Mej Ua

Txhua yaam kws mej ua”. Txawm yog peb yuav ua yaam dlaabtsi los xij, yaam kws peb yuavtsum tau ua, yaam kws peb nyam lossis yaam kws peb tsi nyam. Qhov kws Paulus has nuav, yog nwg has txug txhua yaam peb ua huv tuabsi, puav leej yog ua rua Vaajtswv.


Thaus peb ua Vaajtswv dlejnum, ca peb ua txhua yaam lug ntawm txuj kev noog lug hab txaus sab hlo.


2. Yijmeem Rau Sab Ntso Ua

Yijmeem rau sab ntso ua”. Ua yaam dlaabtsi? Yog txhua yaam kws peb ua xwsle txuj kev xaav, kev has lug, siv qhov muag saib, siv pob ntseg noog, hab siv dlaag zug. “Rau sab ntso ua” txhais tau hastas ua tub tub huv tug pob txhaa tuaj, ua taagnrho huv lub sab tuaj. Ua kuas taag lub peevxwm, hab ua lug ntawm txuj kev hlub kws tsi muaj leejtwg yuam kuas yuavtsum tau ua.

Peb ua dlejnum rua saab kev nrhav noj haus, peb fwm, noog lug, ua num zoo, nyob huv qaab kev tswjfwm ntawm tug tswv num lossis thawj kws saib peb. Ca qhov nuav hloov peb txuj kev xaav, peb ua yaam num twg los xij, kev has lug, kev hlub, paab hab lwm yam puav leej yog ua rua tug Tswv Yexus. Ca peb fwm cov tuabneeg kws peb muaj feem cuam tshuam rua nub ntawd, hab lub sijhawm ntawd.

Thaus peb ua, ua kuas zoo tshaaj plawg hab ua kuas yog. Peb tsi xob nkim sijhawm, tseem tshuav chaw ntawm Vaajtswv lub rooj rua peb lug nyob, hab ua lub neej nrug rua teg num kuas hum Vaajtswv sab. Thaus peb ua Vaajtswv dlejnum, ca peb rau sab ntso ua hab ua kuas zoo, tsi xob laam tau laam ua kuas taag xwb.


3. Ib Yaam Le Mej Ua Rua Tug Tswv

Peb rau sab ntso ua rua qhov tsi yog ua rua peb lossis ua rua tuabneeg, tabsis txhua yaam Khetos yog tug Tswv kws peb ua num rua. Thaus peb ua yuav tsi muaj tuabneeg pum hab ua peb tsaug, tabsis Vaajtswv pum hab Nwg yuav muab nqe zug rua peb. Peb lub neej, kev has lug, kev xaav, yaam peb ua ntawm saab nqaj ntawv hab saab ntsujplig, ca peb ua lug ntawm lub sab ncaajnceeg rua qhov yog peb ua rua tug Tswv hab peb fwm tug Tswv. Tsi xob siv peb lub meejmom hab peevxwm, tabsis lub meejmom hab peevxwm ntawd yog lug ntawm Vaajtswv.


Ca peb muab Vaajtswv ua peb lub zug, ca Nwg tuaj peb tog hab txhawb kuas peb ua rua Vaajtswv ib leeg tau koobmeej.


Kaulauxais 3:22, Paulus has rua cov tubqhe hab cov tswv kws yog tuabneeg nqaj ntawv kuas ua puab teg num ntawm lub sab ncaajnceeg vim qhov kws puab fwm tug Tswv.


4. Tsi Yog Ua Rua Tuabneeg

Teg num kws peb ua yog rua tug Tswv tsi yog rua tuabneeg. Qhov kws Paulus has nuav yog nwg has txug hastas, peb tsi yog ua num rua cov homphaj huv nplajteb nuav kws muaj coob tug siv sijhawm caum hab ua neej lawvle yaam puab xaav tau. Tsi tau txhais hastas tej yaam ntawd puav leej yog yaam phem, tabsis tsi xob ca yaam ntawd yog lub homphaj kws peb yuav ncaav kuas cuag. Yaam kws peb ua ntawd ncu qaab ntsoov tas muaj Vaajtswv nrug peb sub peb txhaj le tsi ua yaam phem.


Thaus peb ua num rua tuabneeg lossis ua le lub nplajteb ua, peb yuav nrhav tsi ntsib yaam kws peb nrhav. Tabsis thaus peb ua num rua Vaajtswv lossis ua le Vaajtswv xaav kuas peb ua, peb yuav nrhav ntsib yaam ntawd. Peb yuav tau txais yaam zoo, hab yaam ntawd yuav nyob moog ib txhis.


Ca peb naj nub muab peb tug kheej fij rua Vaajtswv, thov Nwg paab kuas peb muaj tug cwjpwm zoo, txhua yaam peb txhua tug ua kuas peb ua lug ntawm lub sab hlub, sab dlawb hab sab ncaajnceeg rua tug Tswv.


Thov Vaajtswv paab kuas peb hlub Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab kawg plawv, kawg laajlim tswvyim, hab kawg dlaag kawg zug (Malakaus 12:30). Yaam num dlaabtsi los xij yog peb ua rua Vaajtswv cov mivnyuas. Txawm yog nyob rua huv peb lub tsev, pawgntseeg, lub chaw ua num lossis lub zej zog; kuas peb saib ntsoov tug Tswv, txaus sab hlo ua, ua nyob rua huv tug Tswv Yexus lub npe, hab ua rua Nwg ib leeg tau koob meej.


 

N. Ntxhi Pov Thoj


Nyob pawgntseeg First Hmong C&MA Church, Olathe, KS

398 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page