top of page

Koj puas tau ua ib yam zoo rau lwmtus nco, thaum tsis muaj koj lawm


Peb raug kaw rau hauv tsev ntau lub hlis, ua rau peb tawm tsis tau mus qhov twg li. Txawm hais tias peb ho tau tawm mus qhov twg los peb yeej tshai kawg li. Wb los kuj raug tej kev nyuaj siab no tib yam nkaus.


Thaum lub 3 hlis wb tus txivlaus Muastxiab Txoovtuam nyob Fabkis teb tau tag sim neej thiab kuv tus niam laus tsev neeg raug tus kab mob no tag nrog. Nws tus tub pw tsev kho mob tau 4 lub hlis nkaud mam tau tawm los tsev. Los rau lub 5-27, wb tus niam hlob tau tag simneej vim tus kabmob Covid19 no tib yam nkaus thiab nyob rau MN. Yog li hnub no kuv yuav piav txog ib tug poj niam lub npe hu ua Tanpithas lub neej me ntsis rau peb. Kuv thiaj ti lub ntsiablus hais tias

"Koj puas tau ua ib yam zoo rau lwmtus nco, thaum tsis muaj koj lawm."

Yam zoo uas koj puas tau ua cia?

Peb muaj Vajtswv txojlus peb nyeem uake rau hauv Tes haujlwm (Acts) 9:36-42. Tus poj niam hu ua Tanpithas no thaum nws ua neej nyob, nws ua tau ntau yam rau cov neeg txom nyem.

Koj puas tau ua rau koj lub zej lub zos.

Tanpithas yog ib tug niam tsev ntseeg Yexus. Nws muaj lub siab hlub nws lub zej lub zos. Nws ua zoo thiab pab cov txom nyem, tshwj xeeb yog cov poj ntsuam.

Nws xaws tsoos tsho rau rau lawv, thiab kuv ntseeg hais tias nws pub zaub mov rau lawv noj. Yog li thaum nws tuag lawm muaj ntau tus niam tsev ua txom nyem khuv xim nws, vim nws txoj kev ua zoo rau lawv thiab hlub lawv. Yog li thaum nws tuag lawv thiaj khuv xim nws heev. Ua peb ne puas tau ua rau peb lub zej lub zos? Puas tau pub ib pluag rau leej twg noj, uas nws tsis yog peb li txheeb ze los ntawm peb tsev neeg, tab sis yog peb lub zej lub zos? Peb puas tau nrog lawv ris lawv lub nra thaum uas lawv raug nyav nyav, es lawv tsis pom qab uali cas? Thiab peb puas nyob ntaw rau lawv suav tau peb hais tias peb yuav txawb tau lawv lub zog? Feem coob es yog cov hais tias saib nws yuav ua li caslauv. Zaum no nas, yog peb uas yog tus niam tsev ntseeg Yexus, tseem tsis tau ua tej no hnub no peb cia li mus ua teg num uas zoo no pub rau peb lub zej lub zos. Hnub twg tsis muaj peb lawm yuav muaj coob leej ntau tus khuv xim peb ib yam li cov poj ntsuam khuv xim Tanpitha no. Tiam no Pestus mus tsa tau nws sawv, tiam si yog kuv thiab koj peb ho tuag rau lub sij hawm no ne? Leej twg yuav tsa tau peb sawv? Yog peb yog tus niam tsev ntseeg Yexus lawm ces Yexus yuav yog tus tsa peb sawv taum txog lub caij uas txiav txim zaum kawg.

Ua yam zoo cia kom thaum twg tsis muaj peb lawm kom muaj tus khuv xim peb.

# 2. VAJTSWV YOG TUS TIV THAIV PEB

Nyob rau hauv phau ntawv nkauj (Psalms) 91:1-4

Kev ruaj siab rau ntawm Vajtswv. Yog peb txawj hlub Vajtswv, qhov hlub Vajtswv yog ua raws li nws lub siab nyiam. Thiab nws xav kom peb ua raws li tejlus uas nws qhia. Yog peb tsis ua li Nws tej lus qhia, peb ua li peb lub siab xav kom peb ua xwb ces txawm peb yuav hais tias peb ntseeg Vajtswv los peb yuav tsis tau txais txoj kev kaj siab ntawd. Peb yog noob neej. Peb yeej yuav raug li noob neej, tiam sis peb yeej yuav muaj yeej. Tiam sis yog ho txog peb lub sij hawm lawm ne, ua thaum peb ua neej nyob peb puas ua peb lub neej pub rau tswv YEXUS Khetos.

Yog nej muaj sijhawm mus nyeem ntawm phau Filipi. No Xh. Pauslaus sau tsab ntaw no mus rau lub roog Filipi piav txog nws lub neej.

FILIPIS. 1:21-24.

21. Thaum kuv tseem ua neej nyob no kuv nrog Yexus Khetos koom ib txoj sia, thaum kuv tuag los kuv yeej yuav mus nrog Yexus Khetos nyob. 22. Kuv xav mus nrog Yexus Khetos nyob, tiamsis yog kuv tes haujlwm hauv ntiajteb no tseem muaj nqis, yog li ntawv kuv tsis paub hais tias xyov kuv yuav xaiv txoj twg thiaj li zoo. 23. Kuv ua ob lub siab kuv muaj ib lub siab xav tso lub ntiajteb no tseg, thiab mus nrog Yexus Khetos nyob ntshai yuav zoo dua. 24. tiamsis yog kuv nyob pab nej yuav muaj nqi rau nej heev.

25. Thaum kuv paub tseeb li no lawm, kuv thiaj xav hais tias kuv yuav tsum nrog nej nyob pab nej, kom nej zoo siab rau tej uas nej twb ntseeg lawm.

Xf. Pauslaus yog Tswv Yexus ib tug thwj tim. Ua nws puas tshai txoj kev tuag? Yes, nws yeej tshai txoj kev tuag ib yam li peb tam si no thiab. Vim tus kabmob Covid-19 no thiaj ua rau peb tshai, txawm peb yuav cia siab rau peb tus Vajtswv npaum li cas los peb yog noob neej ib yam li Xh. Paulaus thiab. Tiam sis Xh. Pauslaus, thaum nws tseem ua neej nyob, txij li nws los ua Tswv Yexus li thwj tim nws ua nws lub neej pub rau Tswb Yexus Khetos. Thiab taum nws tuag los nws nyob nrog Tswv Yexus Khetos.

Ua koj thiab kuv ne? Peb puas ua peb lub neej pub rau Tswv yexus Khetos thiab? Peb muaj coob leej twb ntseeg Yexus los tau ntau ntau lub xyoo thaum kawg peb tseem nplam ntawm Vajtswv thiab tso nws tseg lawm. Tab sis Xh. Pauslaus nws lub neej txhawb peb lub zog. Peb cia li npaj peb tus kheej kom txij rau hnub uas peb yuav mus ntsib peb tus Tswv Yexus. Vim txoj kev tuag yog lub qhov rooj qhib rau peb mus cuag tau peb tus Tswv Yesxus. Yog peb tsis tuag peb yeej yuav tsis tau mus ntsib Nws. Yog li npaj peb tus kheej kom txij yog hov hais tias yeej txog peb lub sijhawm uas Vajtswv teem tseg rau peb lawm.

Vim peb txoj sia Vajtswv yog tus muab rau peb, thiab Vajtswv thiaj yog tus nro tau xwb. Ua koj puas tau hais lo lus kawg rau tus uas koj hlub.

Vim peb tsis paub peb lub sij hawm, Vajtswv ib leeg thiaj yog tus paub xwb. Yog koj tsis tau hais cia li hais rau nws hnub no. Txhob tos txog uas koj twb tsis muaj sijhawm hais lawm tsam lig rau peb. Rau qhov yog peb ib leej twg tau tus kabmob Covid-19 no ces say “goodbye” at the entrance of the hospital only. koj yuav tsis ntsib nws ntxiv li lawm. Yog koj hais lawm thov Vajtswv foomkoob rau peb sawdaws.

 


Lomao (N. Txooj Vaj) Moua


N. Txooj Vaj (Lomao) Muas currently serves as the Member-At-Large for Alliance Women Ministries of the Hmong District. She currently resides in Gordonville, PA where she serves in her local church, Leola Hmong Alliance Church and community. She spends most of her days being a full-time grandma to her wonderful grandkids, helping her four children, and husband, Txooj Vaj.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page