top of page

Txoj Kev Thajyeeb (Kajsiab) Los Ntawm Vajtswv


“Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ…” Romans 5:1


“Yogli ntawd, vim peb raug suav hais tias ncajncess los ntawm kev ntseeg, peb thiaj muaj kev thajyeeb (kajsiab) nrog Vajtswv los ntawm peb tus Tswv Yexus Khetos…” Loos 5:1


Tsaibno (2020) thaum lub 1 hlis ces thawj tug neeg hauv tebchaws Amelikas no raug tus kab mob COVID-19. Txij thaum lub peb hlis los rau xyoo xaus ces kev lagluam thiab ntau yam haujlwm raug kaw tag. Cov pawg ntseeg los raug kaw huvsi. Coob leej ntau tus raug tus kab mob no. Txawm tias feem coob zoo tag lawm los kuj muaj coob leej tau tso peb sawvdaws tseg lawm. Thaum lub tsib hlis ces George Floyd raug tub ceevxwm tsub cajdab tuag. Muaj kev kubntxhov thoob tebchaws los ntawm qhov uas tej pejxeem npautaws, ua rau lawv tawm tsheej txhiab leej mus taug kev, qw, hlawv vaj hlawv tsev, hlawv tub ceevxwm thiab nomtswv tej chaw ua haujlwm, thiab hlawv tej kiabkhw. Tej no ua rau tej pejxeem thoob tebchaws muaj kev quajntsuag thiab kev nyuaj siab ntxhov plawv kawg nkaus.


Feem ntau ces peb pheej xav tias kev thajyeeb lossis kev kajsiab yog tau txais los ntawm kev nojqab nyobzoo, muaj haujlwm zoo ua, muaj nyiajtxiag txaus siab, lub cuab lub yig nyob sib haumxeeb, thiab lub teb lub chaw los tsis muaj kev sib ntxub thiab sib ntaus sib tua. Tabsis raws li nqe Vajluskub no hais mas peb cov uas ntseeg Vajtswv txoj kev thajyeeb, kev kajsiab, tsis yog los ntawm tej yam zoo uas tau tshwmsim rau peb thiab puagncig peb, tabsis Loo 5:1-11 mas Polaus qhia hais tias peb cov ntseeg muaj kev thajyeeb yog vim ntau yam li no:


· Vajtswv suav hais tias peb ncajncees (tsis muaj txim) lawm – nqe 1

· Peb muaj cai nkag mus txais Vajtswv txoj hmoov hlub – nqe 2

· Txawm peb ntsib teebmeem thiab kev nyuajsiab los tej ntawd ua rau peb dhau ua neeg siab ntev (tiv taus), kho peb tus cwjpwm kom zoo tuaj, thiab ua rau peb muaj kev ciasiab rau yav tomntej, thiab peb txoj kev ciasiab tshwm ua qhov tseeb, yuav tsis tsis ua rau peb txajmuag – nqe 3, 4, 5.

· Thaum peb yog neeg txhaum thiab pab tsis tau peb, Tswv Yexus tau los tuag theej peb – nqe 6, 7, 8.

· Thaum peb tseem yog Vajtswv cov yeebncuab, Nws coj peb rov los nrog Nws sib raugzoo thiab Nws tsis chim rau peb ntxiv lawm – nqe 9.

· Peb muaj chaw khav, tsis khav yam uas peb ua tau, tabsis khav los ntawm tus Tswv Yexus – nqe 11.


Vim li no, txawm lub ntiajteb no yuav ntxeev yuav nphau los peb cov uas ntseeg Tswv Yexus yuav tau xav txog nqe Vajluskub no mas peb thiaj tseem muaj kev thajyeeb lossis muaj kev kajsiab ua neej nyob.


 

Joua (N. Kx. Txawj Teev) Vang


Joua (N. Kx. Txawj Teev) Vang is married to Reverend Timothy (Kx. Txawj Teev) Vang. They currently reside in Minnesota where they serve at Hmong American Alliance Church.

116 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page