top of page

Letter From the Director


Fwm txug cov thawjcoj pawg namtsev, cov nam xwbfwb hab ib tsoom vivncaug txhua tug,


Sijhawm dlhau moog sai kawg le. Zoo le peb ib txha nyam qhuav sis ntsib tsi ntev ntawm rooj saablaaj, tabsis peb tub rov lug tsev tau 3 lub limtam hab lub Xyaa hli tub xaus lawm.


Kuv nrug rua cov tsaavxwm KHN thov ua cov thawjcoj hab cov nam xwbfwb txhua tug ntawm txhua pawg namtsev tsaug. Lub xyoo 2021 nuav tej kaab mob tsi tau dlua hab muaj ntau yaam nyuaj ua rua cov pawg namtsev feem coob tsi tau muaj kev sis sau pehawm Vaajtswv. Mej txhua tug kub sab lug ua Vaajtswv dlejnum tsi su lug ntawm hu xuvtooj moog txhawb cov vivncaug huv mej pawgntseeg, thov Vaajtswv rua puab, teem kev sis ntsib huv Zoom lossis Hangouts nrug puab. Cov tsaavxwm los saablaaj huv Zoom ua ntu zug. Tej yaam nuav txhawb tau suavdlawg zug kawg le.


Huv qaab nuav yog qha rua txhua pawg namtsev txug qee yaam dlejnum ntawm rooj saablaaj hab lwm yaam:


1. Rooj Saablaaj Txwmxyoo:

  • Silent Auction: Thov ua tsaug rua txhua pawg namtsev hab cov namtsev kws mej nqaa ntau yaam khoom moog paab rua KHN qhov Silent Auction. Xyoo nuav txhua yaam khoom suavdlawg nqaa moog ntawd cov vivncaug suavdlawg yeej paab yuav tuabsi tsi seem ib yaam le lawm. Cov nyaj tau lug ntawm cov khoom nuav yog $6,011.13 hab yuav muab cov nyaj nuav xaa tuabsi moog rua HKM paab rua cov nam xwbfwb lub sijhawm rooj cobqha xwbfwb.

  • Xaivtsaa: Kev xaivtsaa ntawm rooj saablaaj xyoo nuav tau hloov mivntsiv lawvle KHNQS kev hloov. HKM rooj saablaaj xaiv tug thawj tsaavxwm KHN, nwg maam le taw cov tsaavxwm. Tsi taag le ntawd, lub meejmom Tsaavxwm (Member-at-Large lossis Tuavxaam) tsi muaj lawm. Lub meejmom Media kuj muab hloov moog ua Communication Coordinator. Dlhau le ntawd, KHN ho tseem yuav muaj qee paab kaavxwm lug paab dlejnum hab ua num nrug cov tsaavxwm KHN. Tabsis nub puav sau nuav cov tsaavxwm tshab maam qha rua suavdlawg paub.

Cov tsaavxwm qub xaus dlejnum rua lub July 31, 2021 hab cov tsaavxwm tshab pib dlejnum lub August 1, 2021 moog.

Cov tsaavxwm tshab ntawm KHN hab noobnyoog ua dlejnum:

  1. N. Kx. Ntsum Thaiv Vaaj (Pang Vang) – Thawj Namtsev (2 lub xyoos) 1066 Mirror Lake Drive Merced, CA 95340 (209) 489-7998

  2. N. Kx. Txawj Pov Vaaj (Chao Vang) – Lwm Thawj Namtsev (1 lub xyoos) 2216 Mary Ann D Charlotte, NC 282164 (704) 606-2083

  3. N. Txawj Havis Hawj (Windie Her) – Teevntawv (1 lub xyoos) 13420 Ivy Street Thornton, CO 80602 (303) 898-7245

  4. N. Xulisvoos Muas (Nicole Moua) – Canyaj (2 lub xyoos) 10536 Florida Ave. North Brooklyn Park, MN 55443 (612) 229-8027

  5. N. Kx. Jerry Lauj (Pa-Chia Yang) – Communication Coordinator (2 lub xyoos) 220 ½ N. F Street Lompoc, CA 93436 (717) 925-4022

  6. N. Kx. Xeev Looj Thoj (Sue Yang) – Tshuaj Nyaj (1 lub xyoos) 6701 N. 56th Street Milwaukee, WI 53223 (262) 385-3101

2. Cov tsaavxwm qub hab tshab cob dlejnum: HKM rooj saablaaj xaiv tau thawj namtsev lawm, tabsis tseem tsi tau taw cov tsaavxwm tshab txhaj le tsi tau cob dlejnum thaus rooj saablaaj. Yog le ntawd, KHN tau teem lub August 28, 2021, thaus 6:00pm Central Time txug 7:30pm rua cov tsaavxwm qub hab tshab cob dlejnum. Cov thawjcoj txhua pawg namtsev yuav tau moog koom huv Zoom, cov tsaavxwm KHN yuav cob dlejnum hab qha txug qee yaam kev hloov.


Thov nqua hu tug thawj namtsev tshwj lub sijhawm nuav moog koom kuas tau. Vim qhov Zoom nuav txaus 100 leej moog koom xwb. Yog hastas cov tsaavxwm pawg namtsev moog sis sau uake tau rua ib qhov chaw es ib tug moog qheb qhov zoom kuas suavdlawg pum los hab yam zoo. Nuav yog tug Zoom le meeting ID: 847 8001 8707, tsi taag le ntawd, qhov Zoom link kuv muab xaa nrug tsaab email nuav uake.


3. Thov nyaj sabdlawb: KHN lub homphaj nyaj komtseg rua xyoo 2021 yog $94,100. Lub January – May 2021 KHN tau nyaj yog $979.95. Ib lub hlis twg yuavtsum tau le $7,842.00 lossis lub January – May yuavtsum yog tau $39,210.00 txhaj le ncaav lub homphaj. Txawm le ntawd los ua Vaajtswv tsaug rua qhov Nwg yog tug zoo txhua lub sijhawm. Kuv thov sau tsaab ntawv nuav tuaj thov ib zag nyaj sabdlawb ntawm ib tsoom vivncaug suavdlawg moog paab rua lub homphaj nyaj nuav sub KHN txhaj le ua tau cov dlejnum kws tau komtseg yuav ua.


Uake nuav yog dlaim ntawv thov nyaj. Thov cov tsaavxwm pawg namtsev paab muab tshaajtawm hab paab muab dlaim ntawv thov nyaj luam faib rua cov vivncaug. Has txug kev xaa nyaj, thov xaa moog rua tug canyaj tshab kws yog N. Xulisvoos Muas. Yog xaa nyaj rua tug canyaj ces xaa check lossis money order xwb. Tabsis yog muaj tug ho xaav siv credit card, kuas tug ntawd moog rua huv KHN qhov website siv qhov online giving los tau. Qhov online nuav yeej siv tau credit card lossis bank account tuabsi hab yoojyim xaa.


Thaus kawg nuav kuv thov ua tsaug rua txhua tug thawjcoj pawg namtsev hab cov nam xwbfwb txhua tug rua mej txuj kev hlub Vaajtswv dlejnum. Mej txhua tug nrug kuv hab cov tsaavxwm koomteg ua txhua yaam dlejnum ua ntu zug txug lub sijhawm nuav. Tshwjxeeb yog ib lub meejmom zoo kws kuv tau ua dlejnum uake (serve alongside) nrug mej txhua tug.


Thov ua tsaug rua ib tsoom vivncaug txhua tug kws mej kub sab hab koomteg ua Vaajtswv dlejnum ib xyoos dlhau rua ib xyoos hab ib paab thawjcoj dlhau rua ib paab thawjcoj. Ua tsaug rua mej txuj kev hlub Vaajtswv, mej kev paab nyajtxag hab kev thov Vaajtswv txhua lub homphaj txhaj le tav hab tseem seem nyaj txhua xyoo. Txawm yog xyoo 2020 &2021 tsi tau nyaj ntau le yaav dlhau lug los Vaajtswv dlejnum yeej tsi tu ncua.


Thov ua tsaug rua cov tsaavxwm KHN, tug tshuaj nyaj, cov kaavxwm theejtug, cov kaavxwm thov Vaajtswv hab cov kaavxwm phaab media nrug rua txhua paab kaavxwm vim yog muaj mej txhua tug nrug kuv ua dlejnum uake tsi has lub sijhawm zoo lossis nyuaj. Mej siv txuj kev txawj, laajlim tswvyim hab sijhawm yaam tsi khauvxwm KHN txhaj le nce qeb zuj zug hab ua tau Vaajtswv dlejnum rua ntau phaab hab cov dlejnum tav moog rua qhov zoo.


Txawm yog kuv xaus dlejnum rua lub meejmom thawj tsaavxwm namtsev lawm los peb txuj kev phoojywg tseem nyob le qub hab peb suavdlawg tseem yuav puag xubpwg koomteg ua Vaajtswv dlejnum moog txug nub peb ntsib Tug Tswv Yexus.

Thov nqua hu ib tsoom vivncaug ncu ntsoov thov Vaajtswv rua paab tsaavxwm tshab kuas muaj lub zeem muag zoo, ua tau Vaajtswv dlejnum, hab suavdlawg koomteg nrug cov tsaavxwm ua Vaajtswv dlejnum ntxiv moog.


Thov kuas txhua yaam nuav ua rua Vaajtswv ib leeg tau koobmeej. Thov Vaajtswv muab txhua yaam kws txhua tug tau ua lug lawd tig ua koobmoov rua suavdlawg. Kuv yuav ncu mej!


Ntawm Tswv Yexus Lub Npe,N. Ntxhi Pov Thoj - Thawj Tsaavxwm KHN45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page