top of page

Stories From The Field: CAMACraftsCAMACrafts

Lia Zaj


Sau los ntawm ib tug xa moo zoo nyob rau qab teb Pacific.


Lia* yog ib tug pojniam uas ua haujlwm sab heev. Nws tes dej

num yog xaws khaubncaws. Nws tsis tib qhov hais tias thaum nws nyob tom haujlwm, hnub ntev heev thiab nws ua haujlwm 6 hnub rau ib lub limtiam. Lia ua haujlwm tsheej hnub los nws tus nai tsis muab sijhawm ntau rau nws so li. Qhov uas nws ntxub tshaj plaws txog nws tes haujlwm yog thaum nws tus nai pheej thuam nws hais tias nws ua haujlwm qeeb heev. Nws ceeblaj txojkev xaws khaubncaws thiab dhuav cov txivneej tom haujlwm uas pheej hais lus saib tsis taus cov pojniam.


Lia muaj hmoo uas nws tsevneeg nyob ze nws qhov chaw haujlwm, nws thiaj li tau nrog lawv nyob. Muaj ib co pojniam ces lawv tau mus nyob rau hauv lub tsev uas cov tibneeg ua haujlwm tuaj nyob. Qhov chaw no neeg coob thiab ti heev. Muaj tej cov pojniam tseem tau mus nrog luag nyob ua haujlwm rau tej tsev niam ntiav uas nyob ib puas ncig ntawd thiab.


Muaj ib hnub, Lia txawm hnov txog ib tes dejnum uas qhib tshiab ntawm CAMACrafts. Nws tus niamtais twb tau xaws pajntaub rau CAMACrafts tib lub caij uas lawv khiav tebchaws mus nyob rau hauv Thaibteb tom qab muaj tsov rog nyob rau Nyablaj teb. Nws tus niamtais yeej xaws pajntaub rau CAMACrafts uantej Lia niam yug Lia lawm. Thaum Lia loj hlob es nws pom cov pajntaub nws niamtais xaws no, nws txaus siab thiab xav kom muaj ib hnub nws tau xaws ib cov pajntaub uas zoo nkauj tib yam li nws niamtais cov pajntaub thiab.


Lia txawm ua ib siab nug txog tes haujlwm uas qhib tshiab no. Nws xav tsis thoob hais tias vim li cas nws twb tsis tau paub xaws khaubncaws zoo los CAMACrafts txawm cia li txais nws mus ua haujlwm rau lawv. Tom qab ntawd, nws mam li paub hais tias qhov uas lawv txais nws mus ua haujlwm twb yog vim lawv xav pab cov hluas uas tseem tabtom pib lawv lub neej ua haujlwm, kom muaj kev paub, thiaj li yuav pab tau lawv mus rau yav tomntej.


Thaum uas Lia mus ua tes haujlwm tshiab no, nws ua tau cov pajntaub no sai thiab tsis nyuaj rau nws kawm. Muaj ib tug pojniam uas yog tus saib xyuas cov tibneeg xaws pajntaub, nws pab qhia Lia tais thiab txiav cov pajntaub no - yog ib tes dejnum ua siv sijhawm ntev thiab yuav tsum mob siab thiaj li ua tau. Lia mob siab thiab ua siab ntev kawm. Muaj ib hnub, ib tug tibneeg txawv tebchaws hais kom lawv xaws ib daim ntaub pua rooj uas nyuaj thiab tsis yooj yim xaws. Lia txaus siab heev vim nws tus nai ciali xaiv nws los mus ua daim ntaub pua rooj no. Tom Lia qhov chaw ua haujlwm, muaj qee zaus lawv pub cov neeg tuaj ua haujlwm siv cov ntaub mus ua tej yam raws li lawv lub siab nyiam. Lia yeej siv tej lub sijhawm zoo li no los tawm tau tej daim pajntaub uas zoo nkauj heev thiab CAMACrafts coj mus muag rau hauv lawv cov khw.


Thov Vajtswv pab rau cov pojniam uas hnub nyoog tseem hluas nyob rau tej lub tebchaws uas zoo li no. Thov Vajtswv pab rau lawv vim hais tias haujlwm zoo tsis muaj ces lawv yuav tau mus ua tej haujlwm uas sab heev thiab tej haujlwm uas qias tsis muaj leejtwg xav ua. Thov Vajtswv pab rau CAMACrafts lub zeem muag uas pab thiab ncav txog tej haiv neeg zoo li no kom tau haujlwm zoo ua.


Koomhaum Niamtsev Qibsiab thov kom sawvdaws koom siab los ntawm kev thov Vajtswv pab thiab muab nyiaj txiag mus pab CAMACrafts tes dejnum nyob rau qab teb Pacific. Peb lub homphiaj yog nrhiav kom tau $17,000 los mus pab cov pojniam uas nyob rau cov tebchaws no. Thov mus rau qhov website ntawm no thiab pab li koj pab tau www.alliancewomen.org/give.


*npe raug hloov


Read the english version:

CAMACrafts 1
.pdf
Download PDF • 329KB

 
49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page