top of page

Stories From The Field: CAMACraftsCAMACRAFTS

Kev Hlub Ntws Mus Rau Ib Tsevneeg


Sau los ntawm ib tug phoojywg xa moo zoo nyob rau qab teb Pacific.


Nyob rau lub caij uas kabmob COVID-19 tseem nyuam qhuav tshwm, muaj ib tug neeg uas ua haujlwm rau CAMACrafts tus xeebntxwv tau mob nyhav heev. Cov tsev kho mob uas nyob ib puas ncig ntawd kho tsis tau tus metub no li. Nws tsev neeg txiav txim siab hais tias lawv yuav sau kom tau nyiaj thiab coj tus tub no mus kho rau ib lub tsev kho mob uas zoo tshaj plaws nyob rau lub nroog loj. Thaum lawv mus txog ces tus kabmob COVID-19 mob thoob lub zos no lawm. Nomtswv muab lub nroog no kaw thiab tsis pub leejtwg mus rau hauv lossis tawm tau li. Lub limtiam tsis tau dhau xwb, cov kws kho mob twb los hais rau tus metub ntawv tsevneeg hais tias lawv yuav pab tsis tau tus menyuam no lawm.

Tsevneeg no yuav ua li cas? Lawv tsis muaj chaw nyob thiab nomtswv tsis pub lawv tawm rov mus tsev vim tus kabmob COVID-19. Tsevneeg no nyuaj siab thiab txhawj hais tias lawv yuav muab nyiaj qhovtwg los siv mus txog lub sijhawm uas nomtswv tso cai rau lawv tawm rov mus tsev. Ib qho txhawj ntshai tshaj plaws ces yog qhov uas tsam tus metub no mob mob ces cia li tso lawv sawvdaws tseg . Kwvtij thiab phoojywg nyob deb lawm thiab tsam ua tsis tau ib lub ntees zoo rau tus tub no.


Muaj ib co ntseeg uas ua haujlwm nyob rau CAMACrafts pom lawv tus phoojywg no thiab nws tsevneeg txojkev nyuaj siab. Lawv hlub nws heev, lawv thiaj li nrog lub tsev kho mob thiab cov nomtswv hauv lub zos no tham kom pub lawv ntiav ib lub tsheb thauj neeg mob coj tus metub no thiab nws tsevneeg sawvdaws rov qab mus tsev. Qhov no thiaj li yog tib txoj haukev uas yuav pab tau lawv xwb. Tsis tas li ntawd, lawv thov kom CAMA pab nyiaj mus ntiav lub tsheb thauj neeg mob uas tus nqi raug tib yam li ib tug tibneeg cov nyiaj hli tom haujlwm.


Thaum los txog tsev ob peb hnub xwb, tus metub tsis zoo thiab tau tso lawv sawvdaws tseg.


Lub sijhawm uas raug kev nyuaj siab ntxhov plawv zoo li no, kom peb tibneeg totaub hais tias muaj ib Leejtxiv nyob saum ntuj uas hlub lawv thiab ib tsevneeg uas nyob ntawm lawv ib sab hlub lawv heev. Tus neeg uas ua haujlwm nyob rau CAMACrafts no nco txog nws cov phoojywg tom haujlwm txojkev hlub nws tsev tibneeg. Nws pom lawv txojkev hlub los ntawm lub sijhawm uas lawv siv thiab dagzog mus pab nws tsev tibneeg. Qhov no ua rau nws tig tau los mloog thiab paub txog ib tug Vajtswv uas khuv leej nws thiab muaj hwjchim loj tshaj plaws. Tus Vajtswv no xav hu nws kom los ua nws ib tug menyuam.


Thov Vajtswv pab rau CAMACrafts. Lawv lub zeem muag yog kom cob qhia thiab ncav tau lwm haiv neeg los mus ua haujlwm ntxiv pab rau lawv xyoo no.

Koomhaum Niamtsev Qibsiab thov kom sawvdaws koom siab los ntawm kev thov Vajtswv thiab muab nyiaj txiag mus txhawb CAMACrafts tes dejnum nyob rau qab teb Pacific. Peb lub homphiaj yog nrhiav kom tau $17,000 los mus pab cov pojniam uas nyob rau cov tebchaws no. Thov mus rau qhov website ntawm no thiab pab li koj pab tau www.alliancewomen.org/give.


For English:

CAMACrafts 2 Eng
.pdf
Download PDF • 540KB

 


29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page