top of page

Stories From The Field: Circle of Hope

Updated: Feb 8, 2023CIRCLE OF HOPE

Peb Kev Pib


Sau lug ntawm Cheryl Fugate, Ib tug ua dlejnum rua Koomhum Qebsab nyob Mevteb

Muaj ib teg dlejnum hu ua Circle of Hope pib thaus lub yim hli xyoo 2018. Nwg pib lug paab pawg ntseeg Breath of Life kws muaj ntau yaam kev tu ncua. Cov quaspuj mivnyuas tsi muaj yaam khoom lug paab puab tug kheej noj qaab nyob zoo ntawm Mev teb kws muaj ntau yaam kev phem. Muaj ntau tug quaspuj hab mivnyuas tuaj nrhavkev paab, kev ca sab, hab lug kawm txug Tswv Yexus ntawm peb. Tabsi puab yeej tseem cheemtsum kev paab lug ntawm yaam kws siv tau hab ntawm kev nqaj tawv.


Lub 11 hlis xyoo 2019, peb muaj ib feem tau txais nyajtxag ntawm Koomhum Namtsev Qebsab lug paab peb ua teg dlejnum kws yog ib qho chaw muaj kev hlub hab kev ca sab rua ntau leej kws nyob ib ncig peb pawg ntseeg, Breath of Life.


Circle of Hope pib muaj ntau yaam kev qha rua cov quaspuj kws nyob ib ncig peb. Lub koomhum ntawd paab puab kawm kev ua haujlwm ntau yaam, hab paab kuas cov quaspuj muaj peevxwm zwm rua qhov chaw kws puab nyob. Txhua zag puab muaj kev kawm, puab nyeem hab kawm txug ib nqai Vaajlugkub. Cov kev kawm nuav yog lug ntawm cov quaspuj kws cob qha puab. Ntau zag tug quaspuj ntawd yeej tau raug kev tsim txom, kev tso tseg hab kev ua phem. Tuab yaam kws txawv rua cov quaspuj cob qha xwb yog has tas puab tau txais Tswv Yexus ua puab tug Cawmseej lawm hab puab muaj kev ca sab lug ntawm Tswv Yexus txujkev hlub tshua.


Cov quaspuj kawm ntau yaam lug paab puab tug kheej kuas muaj kev txawj ntse. Puab kawm txav plaub hau, hab pleev kuas lub ntsej muag zoo nkauj. Tsi taag le ntawd, puab kawm has lug Aaskiv, sau ntawv sib dlhos, ua saw nyaj saw kub, hab xaws khoom naav (nuav yog lug ntawm kev yuav tsum tau looj cov npug qhov ncauj.)


Xyoo 2020, Circle of Hope tau luj hlub hab pib nrhav lub tsev luj zog lug nyob. Qhov chaw xub thawj yog ib lub hoob xwb, hab tsi muaj qhov chaw luj siv. Vim le ntawd, peb tsuas muaj tau ib qho kev kawm xwb hab tsi muaj sijhawm ntau rua peb lug nrug cov quaspuj thaam. Thaus Koomhum Namtsev Qebsab lug paab peb tes peb kuj pib nrhav lwm qhov chaw lug xauj kuas luj txaus peb siv ua peb teg dlejnum.


Thaus muaj nyaj txag teebmeem xyoo 2020 nyob rua Mexico vim muaj kev kaab mob Covid, peb xauj tau ib lub tsev kws theem ib luj heev, muaj npog nrau zoov, hab muaj plaub lub hoob pw nyob theem ob. Peb tug thawj coj kws hu ua Lety Avila muaj feem lug nyob ntawm lub tsev Circle of Hope lawm. Thaus lub limtam, peb muaj ntau chaav kev kawm rua tuab lub sijhawm – lub tsev nuav yog ib qho chaw kws muaj kev ca sab. Peb yeej nov lub suab luag lug ntawm ntau lub chaav. Muaj ib chaav mas cov quaspujkawm txav plaubhau. Muaj ib chaav ntxiv,cov quaspuj kawm txug Vaaj Ntsuj Plig lug ntawm ib tug thawj coj huv pawg ntseeg. Tseem muaj ib chaav kws Lety hab kuv npaaj saib yaav peg suab, peb yuav muaj kev kawm dlaabtsi.


Koomhum Namtsev Qebsabtau cog lug thov Vaajtswvhab paab nyaj txag rua Circle of Hope huv Mev teb. Peb kom tseg yuav nrhav nyaj kuas tau $16,600 lug paab kev kawm rua cov quaspuj nuav. Yog xaav paab, thov moog rua www.alliancewomen.org/give.Circle of Hope ENG 1
.pdf
Download PDF • 416KB

 


79 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page