top of page

Stories From The Field: Circle of Hope

CIRCLE OF HOPE

Lug Uake Sib Paab Sib Hlub


Sau lug ntawm Cheryl Fugate, Ib tug ua dlejnum rua Koomhum Qebsab nyob Mevteb


Ntau tug yuav pum tas xyoo 2020 yog ib xyoos kws muaj kev mob nkeeg luj thaum cov tuam tsev kaw hab tsi muaj dlejnum ua. Tabsi Circle of Hope pum has tas xyoo 2020 yog ib lub sijhawm kws peb lug sib koom teg hab ib leeg siv qha rua ib leeg. Kev cheem tsum luj heev mas peb tau paab ntau heev le. Tuabneeg kuj muaj kev txhawj rua lwm tug. Vim le ntawd cov quaspuj ntawm Circle of Hope koom teg lug paab kuam muaj kev vaam, kev hlub hab kev saib xyuas rua txhua tug.


Peb moog uake rua tom khw moog yuav ntau yaam xwm le: ntsab, taum, dlog, khoom tu tsev, ntawv rua tsev dlej hab qhob noom noj rua cov mivnyuas. Peb ntim cov khoom nuav uake yog 120 lub naab ib zag. Txhua lub naab muaj zaub mov txaus kaum nub. Tsi taag le ntawd xwb, peb kuj muaj zaub mov rua tug ntsujplig hab, xws le ib phoo Vaajlugkub rua ib tsev neeg.


Cov quaspuj sib sau uake lug ntim cov naab mov txhua txhua ob lub limtam. Puab faib cov naab mov moog rua cov tsev neeg kws nyob cov zej zog kws muaj kev txomnyem ntau tshaaj. Muaj ib tug quaspuj kws tsi tau ntseeg Tswv Yexus yeej tuaj paab peb faib le 22 lub naab mov rua cov tuabneeg kws nyob hu nwg zej zog hab. Thaus nwg faib cov naab mov rua txhua lub tsev, nwg qha rua kuv has tas nwg pum le kws nwg yog Vaajtswv txhais teg lug paab cov tuabneeg ntawd.


Koomhum Namtsev Qebsab cog lug paab thov Vaajtswv hab paab nyaj txag rua Circle of Hope kev paab cov quaspuj hab mivnyuas kws tsi muaj peev xwm lug paab puab tug kheej vim muaj ntau yaam kev phem nyob Mev teb. Peb kom tseg nrhav nyaj kuam tau $16,600 lug paab teg dlejnum rua cov quaspuj nuav. Yog xaav paab, thov moog rua


For English:

Circle of Hope 2 Eng
.pdf
Download PDF • 251KB

 41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page