top of page

Stories From The Field: Hands of HonorHANDS OF HONOR

Dana Zaj


Kuv lub npe hu ua Dana. Nyob rau kuv lub zos thiab ntau lub zos thoob plaws West Africa, cov ntxhais zoo li kuv ua lub neej nce toj. Vim kev txomnyem nyob rau peb lub tebchaws, peb raug yuam mus ua haujlwm thaum tseem yau. Thaum peb tiav menyuam hluas nkauj thiab tej zaum tseem ntxov tshaj ntawd, peb coob tus raug yuam mus yuav tej tus txivneej laus thiab ib txhia tau muaj menyuam tsaub.


Tej zaum peb raug tsimtxom phem heev xwsli peb raug sam vim peb haiv neeg txojkev teev ntuj ntseeg li ntawd. Thiab vim txivneej thiab pojniam tsis muaj meejmom sib txig sib luag, peb cov pojniam tsis muaj feem mus kawm ntaub kawm ntawv.


Peb lub neej zoo li tshuav yus tibleeg xwb, muaj kev ntshai, thiab zoo li tsis muaj txoj kev dim.


Xyoo tag los, ib txhia pojniam ntawm CAMA’s Hands of Honor los nrog kuv tham thiab qhia rau kuv txog Yexus txoj kev hlub thiab kev tabncuab. Lawv qhia kuv tias tseem muaj kev ciasiab rau lub neej yav tom ntej vim kuv yog Vajtswv tus menyuam.


Hnub no, kuv sau nkauj qhuas Vajtswv uas yog kuv haiv neeg cov lus, thiab Yexus hu kuv los ncav mus rau kuv haiv neeg uas tsis tau hnov txog Nws txoj kev zamtxim thiab kev hlub. Txawm hais tias kuv ntsib kev tsimtxom - tej thaum muaj neeg xav tua kuv – los kuv yeej yuav tsis rov mus ntseeg kuv txojkev teevntuj li qub lawm.


Kuv paub tias muaj ntau yam tseem yuav tawmtsam kuv, tiamsis kuv paub tias Hands of Honor yuav nrog nraim kuv txhua kauj ruam - ib yam li Yexus!


Koomhaum Niamtsev Qibsiab xav txhawb kom koj koomtes nrog Hands of Honor los ntawm kev thov Vajtswv thiab pab nyiajtxiag. Peb muaj lub homphiaj nrhiav kom tau $25,000.00 los pab Hands of Honor nthuav lawv tes huajlwm uas pab cov ntxhais hluas nyob West Africa. Yog koj xav paub ntxiv, mus xyuas rau ntawm www.alliancewomen.org/give.


For English, please read the file below:

Hands of Honor 1
.pdf
Download PDF • 110KB

 
48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page