top of page

Stories From The Field: Hope HouseTSEV CA SAB

Zaaj Has Txug Hope


Lug ntawm ib tug ua dlejnum rua Koomhum Qebsab nyob Yuslauv Saab Nub Tuaj


Hope yog ib tug quaspuj muaj 34 xyoos nyob rua saab nrub nraab tebchaws Esxias. Thaus peb tug thawj ntsib Hope, nwg tub xeeb tub tau le 35 lub limtam hab nwg npaaj sab yuav tsi yuav nwg tug mivnyuas. Leej txiv yeej tsi xaav muaj feem nrug nwg hab nwg tsi kaam txais yuav tug mivnyuas nuav lug ua nwg tug. Hope has tas nwg npaaj sab tseg tug mivnyuas nuav rua tom lub chaw yug mivnyuas tom qaab nwg dlaws cev. Tsi yog nwg ntshai tsaam tsi muaj leejtwg txais yuav nwg tug mivnyuas xwb tabsis tsaam nwg tsi muaj peevxwm yug tau nwg tsevneeg nrug rua tug mivnyuas mog lab nuav. Hope kuj ntshai tsaam yog nwg nam paub tas nwg muaj mivnyuas huv plaab lawm ces nwg nam yuav tsi saib xyuas nwg ob tug mivnyuas nyob nrug nwg nam tim nwg lub tebchaws.


Lub 10 hli ntuj nub tim 16 xyoo 2020, Hope yug tau ib tug miv tub. Thaus tug mivnyuas muaj 36 lub limtam huv plaab xwb Hope tub su lawm. Txawm nwg dlaws cev nyuaj heev los thaus nwg yug tau lawm nwg tej kev txaajmuag, kev ntshai yaaj ntshis taag ua rua nwg hloov sab txug qhov kws nwg tsi kaam yuav nwg tug mivnyuas. Thaus Hope tseem nyob nruab hlis, peb cov tuabneeg ua num yeej tseem txuas lug nrug nwg hab nqaa khoom siv paab tug mivnyuas moog rua nwg lawv le nwg kev cheemtsum. Hope zoo sab ua tsaug rua tej kev paabcuam kws nwg tau txais.


Peb ib tug tuabneeg ua num huv tsev kws peb hu ua nam nua ua phoojywg, nqaa zaub mov, nplig sab, txhawb, hab paab tswvyim rua Hope moog txug rua xyoo xaus 2021. Thaus lub 4 hlis ntuj 2021, Hope txav txim sab moog kawm ua ib tug pleev rau teg rau taw sub nwg txhaj yug tau nwg tug kheej. Peb nam ntawd caw Hope lug nyob rua huv lub Tsev Ca Sab thaum kws Hope taabtom kawm nwg 2 hoob kws siv sijhawm kawm le 10 nub rua ib hoob twg. Thaus lub sijhawm ntawd, cov tuabneeg ua num nrug rua cov paab puav leej tuaj paab zuv nwg tug mivnyuas hab xob txwm nrhav kev nrug nwg thaam txug kev ntseeg kuas tub dlua qub. Hope tau has tas nwg tsi tau saaj ib txujkev hlub zoo npaum le txuj kws nwg tau txais lug ntawm peb cov tuabneeg ua num. Taamsim nuav nwg suav has tas peb nam kws ua num huv peb lub tsev ntawd zoo le ib leej nam rua nwg.


Peb qhuas Vaajtswv kws nwg ua dlejnum rua ib leej nam kws naj nub taug kev nrhav noj nrhav haus le Hope. Nwg txhawj hab txaaj muag tas tsaam nwg tsevneeg yuav tsi txais yuav nwg thaus puab paub tas nwg muaj mivnyuas lawm. Nwg txhaj has rua cov tuabneeg ua num huv lub tsev paab thov Vaajtswv rua nwg, ces Vaajtswv ca le pub nwg muaj peevxwm qha rua nwg nam. Nwg nam kuj totaub nwg zoo heev.

Thov Vaajtswv paab cov leej nam kws naj nub taug kev nrhav noj nrhav haus zoo le Hope kuas puab muaj kev ntseeg hab ca sab rua Vaajtswv taag puab lub neej. Thov Vaajtswv paab peb cov tuabneeg dlha dlejnum kuas peb muaj caij nyoog tsi tu ncua moog qha lwm cov leej nam kws raug kev nyuaj sab ntxiv moog.


Koomhum Namtsev Qebsab rau sab ntso rua kev thov Vaajtswv hab kev paab nyaj txag rua lub Tsev Ca Sab kws yog ib lub tsev ua dlejnum paab cov quaspuj kws cev tsi taab seeb nyob rua tebchaws Yuslauv saab nub tuaj. Peb kom lub homphaj kuas nrhav tau nyaj le $20,000 moog paab cawm cov quaspuj kws naj nub taug kev nrhav noj nrhav haus. Yog koj xaav koomteg nrug peb, moog saib ntawm www.alliancewomen.org/give.

 


42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page