top of page
HCI header.png

MSP Course Description and Registration

bib-101

 old testament 

survey

Instructor: Mrs. Nou Xang Vang (Nkx. Num Xaab Vaaj)

bib-102

new testament   survey

Instructor: Rev. Tou Vue (Kx. Tswv Tub Vwj)

bib-201

REGISTER

 wisdom  
Literature
(This course is no longer available)

Instructor: Mr. Yaosoua Moua (Yausuas Muas)

bib-203

 pastoral 

epistles

Instructor: Dr. Wang Chou Xiong

bib-207

hermeneutic

Instructor: Mr. Yaosoua Moua (Yausuas Muas)

COU-101

pASTORAL cOUNSELING

Instructor: Rev. Cher T. Moua (Kx. Txhaj Cawv Muas)

GOV-101

Alliance 
distinctives

Instructor: Rev. Xeng Yang (Kx. Swm Xeeb Yaaj)

his-201

REGISTER

church
history
(This course is no longer available)

Instructor: Rev. Pang Koua Her (Kx. Paaj Nquab Hawj)

LEA-201

REGISTER

church Leadership

Ministries

Instructor: Rev. Wang Chao Lee (Kx. Vaam Choj Lis)

min101

pastoral

ministry

Instructor: Dr. Wang Chou Xiong (Kx. Vaam Txus Xyooj)

min-102

Foundation/spiritual

formation

Instructor: Dr. Jerry Soung

min-202

REGISTER

church

health

Instructor: Rev. Dr. Lantzia Thao (Kx. Tswv Txos Thoj)

mis-203

intro To

WOrld mission

Instructor: Pa Her (N. Kx. Nkaaj Ceeb Hawj)

pre-101

intro

to preaching

Instructor: TBA

pre-201

expository

preaching

Instructor: Rev. Dr. Shahlahng Herr (Kx. Ntxoov Laaj Hawj)

THE-202

 biblical 

theology

Instructor: Rev. Nao Xiong Her (Kx. Nom Xyooj Hawj)

the-301

 systematic 

theology

Instructor: Dr. Timothy T. Vang (Kx. Txawm Teev)

the-303

romans

Instructor: Rev. Asia Yang (Kx. Tsaav Axis Yaaj)

phi-110

REGISTER

Philosophy of Hmong Church ministries

Instructor: TBD

CED-103

intro to christian
Education

Instructor: TBA

bottom of page